CredoLab Privacy Policy (Vietnamese)

CredoLab Pte. Ltd.

Chính sách quyền riêng tư

(Cập nhật lần gần đây nhất:Tháng 3 năm 2020)

 

Ti CredoLab, điuquan trng đối vi chúng tôi là bạn cmthy thoi mái và tin tưởng chúngtôi vi thông tin của bnkhi bn sdng dịch vca CredoLab. Vui lòng dành vàiphút để đọc tài liệu Chính sách bo mt để bncó thhiu chúng tôi thu thp những thông tin nào, những gì chúng tôi đang làm và ti sao.

 

Tại sao phải thu thập dữ liệu của tôi?

 

Tht đơn gin. Chúng tôi cung cpcác sn phm và dch vụ để giúp bn đưa ra quyết địnhtín dng theo thi gian thc. Chúng tôi sử dngdliu thiết bị di độngđể to ra điểm tín dng thay thế thông qua ứng dngdi động độc quyn (CredoApp) bằng các thut toán và phân tích dự đoánsâu. Chúng tôi chcung cấp sốđim này nếu liên quan đến dịch vtài chính ca tổ chctài chính mà bn đang đăng ký. Chúng tôi không chia sẻ đimtín dng thay thế ca bạn vibt kai khác. Để tính đimca bn, chúng tôi sdụng nhng dliệu không trc tiếp tiết ldanh tính ca bạn. Cth, chúng tôi có thể sdng dliu đó đểxây dng hsơ dữ liuvà cung cp hsơ rủi ro được phân đoạn, tothông tin thng kê tổng hpvà để ci thin và quản trcác sn phm hin tại cachúng tôi và to ra các sản phmmi. Bn có thyên tâm rằng chúng tôi bo vthông tin chúng tôithu thp. Bng cách sdụng các sn phm hoặc dchvca chúng tôi, bn đồng ývi vic thu thp, sử dngvà chia sdliu của mình theo Chính sách bảo mtnày. Trkhi sn phm cụ thcó quy định khác, tất ccác sn phm và dch vụ caCredoLab đều được bao gm trong Chínhsách bo mt này.

 

Dữ liệu của tôi được thu thập như thếnào?

 

Chúng tôi thu thpdliu ca bạn khi bn ti ứng dngca chúng tôi xung và đồng ý cho chúng tôi ghi nhận duchân đin tcủa bn.Chúng tôi skhông thể truy xut du chân đintmà không có sự đồng ý của bn.

 

Chúng tôi không yêu cầu dliu tcác tchức tài chính và không thu thập hocxlý dliệu mà không có sự đồng ý của bn.Chúng tôi cũng syêu cu bạn nhpvào nút “tiến hành phân tích tín dụng”, hoc tương tự, trướckhi bt đầu đánh giá đimtín dng trên đin thoại di động ca bạn và/hoặc chống gian lận.

 

Dữ liệu nào được thu thập?

 

Chúng tôi thu thpcác loi dliu khác nhau từ đinthoi thông minh của bnđể thc hin các dịch vca chúng tôi. Ứng dngdi động CredoLab của chúng tôi schtruy cập thông tin trên thiết bdi động ca bn sau khi bạn đồngý vi vic thu thập và sdng. Thông tin này cóthbao gm sID thiết b,sthSIM, Tần suất và lịch sử SMS, lch strình duyệt, danh b, lch, danh sách ứng dng,dliu vtrí và lưu tr và, trong một số trườnghợp được mô tả dưới đây, địa chỉ IP[1]của thiết bị của bạn.. Bạn có ththay đổi các quyền nhưvy bng cách sdụng cài đặt thiết bị cabn.

 

Chúngtôi sẽ chỉ truy cập địa chỉ IP nếu tổ chức tài chính của bạn đăng ký giải phápchống gian lận (do CredoLab cung cấp thay mặt cho Iovation Inc. dựa trên thỏathuận đại lý). Nếu tổ chức tài chính của bạn chỉ đăng ký các dịch vụ điểm tín dụngcủa CredoLab, chúng tôi sẽ không truy cập địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Địachỉ IP sẽ chỉ được truy cập một lần, theo đơn đăng ký dịch vụ tài chính cụ thểcủa bạn (khoản vay, thẻ tín dụng, v.v.) và không liên tục. Thông tin địa chỉ IPđược chúng tôi thu thập tương tự như các loại thông tin được thu thập bởi cáccông cụ phân tích web phổ biến.

 

Chúng tôi cũngthu thp dliu để cithin các dch vcủa mình, bao gm mã squảng cáo được liên kết với thiết bcủa bn;Nhà cung cp dch vInternet hoặc mngdi động bn sdụng đểkết ni vi các sản phmca chúng tôi; và Thông tin liên quanđến các ng dng khác mà bạn có thcó trên thiết bị camình và cách chúng được sử dng(chúng tôi không bao ginhập các ng dng đã nói).

 

Các thông tin có thể xác định danh tínhcủa tôi được thu thập như thế nào?

 

Không ging như các công ty khác, chúng tôi không thuthp tên hoc địa chỉ email ca bn để nhndng bn. Chúng tôi thu thpthông tin khác vbạn, địa chỉ IP[2] và/hoặcchẳng hnnhư sID thiết bị, bao gm ID máy, IMEI và/hocMEID; vtrí địa lý được cá nhân hóahin din trong các tp tin phương tin truyn thông. Chúngtôi sdng thông tin này để pháthin các ng dng gian lận đếntcùng mt thiết bị. Khi làm điu này, chúng tôi bảo vdanh tính ca bạn nhưngvn giữ được khnăng nhn ra thông tin nào liên quan đến bn.

 

Để bo vệ danh tính ca bn, chúng tôi cũng có thxóa thông tin nhn dạng cá nhân khi thông tin chúng tôi thu thphoc tng hp và/hoặc ndanh dliu cá nhân mà chúng tôi thu thpvbn. Ví d: mặc dù chúng tôi coi vị trí chính xác ca bn là dữ liucá nhân được lưu trriêng, nhưng nếuchúng tôi kết hp các vtrí của ngườidùng vi mt bdữ liuchcó thcho chúng tôi biết cóbao nhiêu người dùng ở mtquc gia cth, chúng tôi sẽ không xem xét điu này thông tin tổng hpđể được nhn dng cá nhân.

 

Thôngtin được thu thp bi ứng dngdi động ca chúng tôi không được gửi đếntchc tài chính mà bn đang đăngký dch vtài chính. Việc xlý thông tin được thc hiện trên các máy chbo mật caCredoLab. Tchc tài chính bn chọn nhnđược mt sthông tin giả danh hn chế về bn,bao gm ckết quả đánh giá tín dng ca bạn. Mcdù thông tin vn thuộc vbn, nhưng nó không thể được thiết kếngược li để tạo ra thông tin thô ban đầu đượcthu thp.

 

Nhng kỹ thutnày htrtrong vic bảo mtthông tin được gi đến máy chủ cachúng tôi và cho phép bn giữ lithông tin thô trên thiết bị camình.

 

Mc dù chúng tôikhông thlit kê ra tng loại dliu mà chúng tôi thu thập, nhưng bên dưới đây, chúng tôi cgng cung cấp cho bn shiểu biếtchung vloi dliệu chúng tôi thu thp và ví dụ để giúp bạn biếtmc đích ca chúng tôi.

 

Ví d:

·      ng dngdi động ca chúng tôi thu thpthông tin liên quan đến tin nhắn vănbn ngn ca bạn trên thiết bdi động và tin nhn email. Mc dù ứng dngdi động có thquét tt cả các tin nhn như vậy trên đin thoại cabn, chúng tôi chthu thp (và tải lên máy ch) mt số thông tin hn chế về mitin nhn. Chng hn, ứng dngdi động có thể đếm các tin nhn nhận đượcvà du thi gian ca chúng và khớp vingười gi vi danh  sách các tchc tài chính được chn. Nó cũng có thể quét ni dung ca tin nhắn cho các tkhóa được xác định trước và gn cờ khi mt tin nhn có chứa các tkhóa đó.  Chthôngtin này được gi đến máy chủ cachúng tôi, không phi dữ liuthô cơbn.

·      Mc dù ng dụng di động ca chúng tôi có thể quét và xlý danh bạ trên thiết bdi động ca bn, tên và chi tiết liên lc không được gửi đếnmáy chca chúng tôi. Thông tin như phần trăm tin nhắn SMS được gửi đến danh bạ so với số mới

·      Mc dù ng dụng di động ca chúng tôi có thể quét và xlý danh sách ứng dngca bn, tc là thông tin về danh sách các ng dng được cài đặt trên thiết bị di độngca bn, chúng tôi schỉ thu thp dliệu liên quan đến danh tính và tn suất sdng ca các ng dụng đóchkhông phi các hot động bn tham gia trên bt kỳ ứng dng nào như vậy .

 

Dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào?

 

Chúng tôi sdụng dliu ca bn để đánh giá trng thái và tình hình tài chính ca bn để cho phép các tchc tài chính quyết địnhcó cp khon vay hay dch vụ tài chính khác hay không.

 

Chúng tôi cũngsdng dliệu cabn để: -

 

·      Đánh giá vkhnăng thanh toán ca bn bao gồm nhưngkhông gii hn việc đánhgiá xác sut vncủa bntrong khuôn khhp đồng cung cấp dchvtài chính;

·      Đánh giá squan tâm ca bạn trong vic nhn các dịch vtài chính thông qua các thuttoán và công thc toán hc;

 

Địa chỉ IP của thiết bị của bạn sẽ được sử dụng để điềutra và ngăn chặn gian lận, spam, phần mềm độc hại, hành vi trộm danh tính hoặctruy cập trái phép khác hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác như là mộtphần của giải pháp chống gian lận.

 

Bạn có thrút li sự đồng ý ca bạn đểnhn li tài sn thế chpqung cáo và tiếp thtừ chúng tôi và các tchc tài chính bất clúc nào.

 

Dữ liệu củatôi có bị chia sẻ không?

 

Chúng tôi chia skết quảđánh giá tín dng của bnvi tchc tài chính mà bạn đangđăng ký dch vụ tài chính và khnăng sẵn sàng liên lc trc tiếp vitchc tài chính nếu tổ chctài chính yêu cu. Chúng tôi cũng chia skhnăng snsàng giao tiếp trc tiếp với tchc tài chính nếu tchc tài chính yêu cầu.

Chúngtôi cũng có thchia sdữ liuca bn theo các cách sau:

Khi được pháplut cho phép hoc cn thiết đểtuân thmt quy trình pháp lý hợp l;khi được yêu cu bo vệ quynli ca CredoLab, bao gm bảo mtcác sn phm và dch vụ cachúng tôi; khi cn thiết đểbo vsan toàn cá nhân, tàisn hoc các quyn khác của công chúng, CredoLab hoặc khách hàng hoc nhân viên ca mình; hoặc liên quan đến vic bán tất choc mt phn doanh nghiệp cachúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vàovic sáp nhp, mua li hoặc bán tài sn, chúng tôi stuân thủ Chính sách quyn riêng tư này và mọi ngườidùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo nếu chúng tôi chuyn bt kỳ dliu cá nhân nào cho bên thứ ba hoc nếu điuđó dn ti việc dliu cá nhân tuân theo chính sáchbo mt khác.

 

Dữ liệu của tôi được lưu trữ trong baolâu?

Để trin khai và cải thin chc năng cang dng di động và cập nhtbng đim tín dụng

được phát trincho khách hàng ca tổ chctài chính, chúng tôi sgiữ dliu ca bn tối đaba

(3)năm trkhi bn yêu cầu chúng tôi xóa dliu của bntrước đó.

 

Tôi có quyền gì đối với dữ liệu củamình?

Bn có quyền hichúng tôi vdliu chúng tôi xử lývbn, mc đích và bn cht của vicxlý và cung cp thông tin về ngườimà chúng tôi chia sdữ liuđó. Bn có quyn yêu cầu chúng tôi cp nht hoặc xóa (gisrằng điều này không nh hưởng đến các dch vchúng tôi đang cung cp cho bn) dữ liuchúng tôi đã thu thập vbn bt clúc nào. Xin lưu ýrng chúng tôi có thể tchi các yêu cầu gây ri ro cho quyn riêng tư cangười khác hoc không hp lý  hoặc lpđi lp li hoặc syêu cu mt nlực không cân xng. Trkhi bạn yêu cu chúng tôi xóa dliệu cabn, xin lưu ý rằng chúng tôi có thgidữ liuca bn sau khi bn ngừng là người dùng (nhưng chúng tôithường gidliệu cabn không quá cn thiết cho mục đíchthu thp dliu). Bạn có quyn mong đợi chúng tôi bảo vdliu ca bạn và gian toàn cho dliệu cabn. Chúng tôi làm việc chămchỉ để bo vCredoLab và người dùng ca chúng tôi  khỏi struy cp trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hocphá hy thông tin chúng tôi nắm gi.Đặc bit: Chúng tôi tuân thChínhsách quyn riêng tư này mi lúc đối với ttcdliu mà chúng tôi thuthp tbn; Chúng tôi giới hnvic sdng và tiết ldliu ca bạn và làm vic để đảm bảo rngbt kai mà chúng tôi chia sthôngtin đó đều xlý thông tin đó vi quyền riêng tư và bo mật mà nó xng đáng; và chúng tôi đã áp dng các thc hành vật lý,kthut và hành chính đượcngành công nghip chấp nhnđể bo vvà bảo mtthông tin chúng tôi thu thp. Bạn có quyn khiếu nại vicác cơ quan bo vdữ liucó liên quan cho bt kỳ vi phm lut bảo vdliu hin hành.

Những thay đổigần đây?

Chúng tôi có quynthay đổi Chính sách quyền riêng tư này bt cứ lúc nào và scho biết ngày Chínhsách bo mt được cập nhtgn nht. Nếu có những thay đổi đáng kể, chúng tôi snêu bt bất kthay đổi nào như vyvà scgng cảnh báo trc tiếp cho bạn khi có th. Chúng tôi cũng sẽ gicác phiên bn trước caChính sách quyn riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn xem xét.

 

Nhng thay đổi gnđây: Trong bn cp nhật minht ca chúng tôi, chúng tôi đãlàm rõ cách chúng tôi thu thp, sử dngvà chia sdliu của bnvà đặc bit là cách chúng tôi cho phép ngườidùng la chn và các bin pháp chúngtôi thc hin để bảo vdanh tính ca người dùng thông qua các sản phmca chúng tôi.

 

Tôi có thể liên hệ với công ty bằngcách nào?

 Nếu có bất kcâu hi nào vchính sách này hoc bất kcâu hi nào trên, vui lòng giemail cho chúng tôi theo địa chỉ privacypolicy@credolab.com. Bn cũng có thliên hvới chúng tôi qua thư ti CredoLab Pte. Ltd,# 12-01 Capital Tower, 168 ĐườngRobinson, Singapore 068912.

 

Các thông tincần biết khác?

Bạn có thể từ chối thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi bằng cách xóa ứng dụng của chúng tôi CredoApp hoặc CredoApply khỏi thiết bị di động của bạn và / hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn.

Chúng tôi yêu cuthông tin tbn để thực hinđúng các dch vdự định. Mt shoặc ttccác chc năng của dchvca chúng tôi có thkhôngchính xác hoc có sẵn nếubn chn không chia sthôngtin vi chúng tôi.

Theo định kỳ, trang web hoc sn phẩm cachúng tôi có thchứa các liên kết đến và từ các trang web hoc các điểm đếnbên ngoài khác do bên thba quản lý.Nếu bn theo liên kết đến btkỳ đim đến nào trong số này (như ưu đãi trên các cửa hàng ng dng di động, v.v.), xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách bo mật cariêng h. Khi bn trên các trang web đó, bnphi tuân theo các chính sách đó và do đó nên đọc và hiểu chúng trước khi bn gửi btkdliu cá nhân nào lêncác trang web đó.


[1] Mỗi thiết bị kết nối với Internet được gán một số duy nhất được gọi làđịa chỉ giao thức Internet (IP). Địa chỉ IP được chỉ định và gán lại bởi cácnhà cung cấp dịch vụ Internet và các công ty thường xuyên.

[2] Địa chỉ IP không phải lúc nào cũng được coi là Thông tin nhận dạng cánhân (PII). Ở các nước Philippines, Singapore hay GDPR, nó được coi là PII.Trong các khu vực pháp lý khác thì không.

CredoLab Pte. Ltd.

Chính sách quyền riêng tư

(Cập nhật lần gần đây nhất:Tháng 3 năm 2020)

 

Ti CredoLab, điuquan trng đối vi chúng tôi là bạn cmthy thoi mái và tin tưởng chúngtôi vi thông tin của bnkhi bn sdng dịch vca CredoLab. Vui lòng dành vàiphút để đọc tài liệu Chính sách bo mt để bncó thhiu chúng tôi thu thp những thông tin nào, những gì chúng tôi đang làm và ti sao.

 

Tại sao phải thu thập dữ liệu của tôi?

 

Tht đơn gin. Chúng tôi cung cpcác sn phm và dch vụ để giúp bn đưa ra quyết địnhtín dng theo thi gian thc. Chúng tôi sử dngdliu thiết bị di độngđể to ra điểm tín dng thay thế thông qua ứng dngdi động độc quyn (CredoApp) bằng các thut toán và phân tích dự đoánsâu. Chúng tôi chcung cấp sốđim này nếu liên quan đến dịch vtài chính ca tổ chctài chính mà bn đang đăng ký. Chúng tôi không chia sẻ đimtín dng thay thế ca bạn vibt kai khác. Để tính đimca bn, chúng tôi sdụng nhng dliệu không trc tiếp tiết ldanh tính ca bạn. Cth, chúng tôi có thể sdng dliu đó đểxây dng hsơ dữ liuvà cung cp hsơ rủi ro được phân đoạn, tothông tin thng kê tổng hpvà để ci thin và quản trcác sn phm hin tại cachúng tôi và to ra các sản phmmi. Bn có thyên tâm rằng chúng tôi bo vthông tin chúng tôithu thp. Bng cách sdụng các sn phm hoặc dchvca chúng tôi, bn đồng ývi vic thu thp, sử dngvà chia sdliu của mình theo Chính sách bảo mtnày. Trkhi sn phm cụ thcó quy định khác, tất ccác sn phm và dch vụ caCredoLab đều được bao gm trong Chínhsách bo mt này.

 

Dữ liệu của tôi được thu thập như thếnào?

 

Chúng tôi thu thpdliu ca bạn khi bn ti ứng dngca chúng tôi xung và đồng ý cho chúng tôi ghi nhận duchân đin tcủa bn.Chúng tôi skhông thể truy xut du chân đintmà không có sự đồng ý của bn.

 

Chúng tôi không yêu cầu dliu tcác tchức tài chính và không thu thập hocxlý dliệu mà không có sự đồng ý của bn.Chúng tôi cũng syêu cu bạn nhpvào nút “tiến hành phân tích tín dụng”, hoc tương tự, trướckhi bt đầu đánh giá đimtín dng trên đin thoại di động ca bạn và/hoặc chống gian lận.

 

Dữ liệu nào được thu thập?

 

Chúng tôi thu thpcác loi dliu khác nhau từ đinthoi thông minh của bnđể thc hin các dịch vca chúng tôi. Ứng dngdi động CredoLab của chúng tôi schtruy cập thông tin trên thiết bdi động ca bn sau khi bạn đồngý vi vic thu thập và sdng. Thông tin này cóthbao gm sID thiết b,sthSIM, Tần suất và lịch sử SMS, lch strình duyệt, danh b, lch, danh sách ứng dng,dliu vtrí và lưu tr và, trong một số trườnghợp được mô tả dưới đây, địa chỉ IP[1]của thiết bị của bạn.. Bạn có ththay đổi các quyền nhưvy bng cách sdụng cài đặt thiết bị cabn.

 

Chúngtôi sẽ chỉ truy cập địa chỉ IP nếu tổ chức tài chính của bạn đăng ký giải phápchống gian lận (do CredoLab cung cấp thay mặt cho Iovation Inc. dựa trên thỏathuận đại lý). Nếu tổ chức tài chính của bạn chỉ đăng ký các dịch vụ điểm tín dụngcủa CredoLab, chúng tôi sẽ không truy cập địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Địachỉ IP sẽ chỉ được truy cập một lần, theo đơn đăng ký dịch vụ tài chính cụ thểcủa bạn (khoản vay, thẻ tín dụng, v.v.) và không liên tục. Thông tin địa chỉ IPđược chúng tôi thu thập tương tự như các loại thông tin được thu thập bởi cáccông cụ phân tích web phổ biến.

 

Chúng tôi cũngthu thp dliu để cithin các dch vcủa mình, bao gm mã squảng cáo được liên kết với thiết bcủa bn;Nhà cung cp dch vInternet hoặc mngdi động bn sdụng đểkết ni vi các sản phmca chúng tôi; và Thông tin liên quanđến các ng dng khác mà bạn có thcó trên thiết bị camình và cách chúng được sử dng(chúng tôi không bao ginhập các ng dng đã nói).

 

Các thông tin có thể xác định danh tínhcủa tôi được thu thập như thế nào?

 

Không ging như các công ty khác, chúng tôi không thuthp tên hoc địa chỉ email ca bn để nhndng bn. Chúng tôi thu thpthông tin khác vbạn, địa chỉ IP[2] và/hoặcchẳng hnnhư sID thiết bị, bao gm ID máy, IMEI và/hocMEID; vtrí địa lý được cá nhân hóahin din trong các tp tin phương tin truyn thông. Chúngtôi sdng thông tin này để pháthin các ng dng gian lận đếntcùng mt thiết bị. Khi làm điu này, chúng tôi bảo vdanh tính ca bạn nhưngvn giữ được khnăng nhn ra thông tin nào liên quan đến bn.

 

Để bo vệ danh tính ca bn, chúng tôi cũng có thxóa thông tin nhn dạng cá nhân khi thông tin chúng tôi thu thphoc tng hp và/hoặc ndanh dliu cá nhân mà chúng tôi thu thpvbn. Ví d: mặc dù chúng tôi coi vị trí chính xác ca bn là dữ liucá nhân được lưu trriêng, nhưng nếuchúng tôi kết hp các vtrí của ngườidùng vi mt bdữ liuchcó thcho chúng tôi biết cóbao nhiêu người dùng ở mtquc gia cth, chúng tôi sẽ không xem xét điu này thông tin tổng hpđể được nhn dng cá nhân.

 

Thôngtin được thu thp bi ứng dngdi động ca chúng tôi không được gửi đếntchc tài chính mà bn đang đăngký dch vtài chính. Việc xlý thông tin được thc hiện trên các máy chbo mật caCredoLab. Tchc tài chính bn chọn nhnđược mt sthông tin giả danh hn chế về bn,bao gm ckết quả đánh giá tín dng ca bạn. Mcdù thông tin vn thuộc vbn, nhưng nó không thể được thiết kếngược li để tạo ra thông tin thô ban đầu đượcthu thp.

 

Nhng kỹ thutnày htrtrong vic bảo mtthông tin được gi đến máy chủ cachúng tôi và cho phép bn giữ lithông tin thô trên thiết bị camình.

 

Mc dù chúng tôikhông thlit kê ra tng loại dliu mà chúng tôi thu thập, nhưng bên dưới đây, chúng tôi cgng cung cấp cho bn shiểu biếtchung vloi dliệu chúng tôi thu thp và ví dụ để giúp bạn biếtmc đích ca chúng tôi.

 

Ví d:

·      ng dngdi động ca chúng tôi thu thpthông tin liên quan đến tin nhắn vănbn ngn ca bạn trên thiết bdi động và tin nhn email. Mc dù ứng dngdi động có thquét tt cả các tin nhn như vậy trên đin thoại cabn, chúng tôi chthu thp (và tải lên máy ch) mt số thông tin hn chế về mitin nhn. Chng hn, ứng dngdi động có thể đếm các tin nhn nhận đượcvà du thi gian ca chúng và khớp vingười gi vi danh  sách các tchc tài chính được chn. Nó cũng có thể quét ni dung ca tin nhắn cho các tkhóa được xác định trước và gn cờ khi mt tin nhn có chứa các tkhóa đó.  Chthôngtin này được gi đến máy chủ cachúng tôi, không phi dữ liuthô cơbn.

·      Mc dù ng dụng di động ca chúng tôi có thể quét và xlý danh bạ trên thiết bdi động ca bn, tên và chi tiết liên lc không được gửi đếnmáy chca chúng tôi. Thông tin như phần trăm tin nhắn SMS được gửi đến danh bạ so với số mới

·      Mc dù ng dụng di động ca chúng tôi có thể quét và xlý danh sách ứng dngca bn, tc là thông tin về danh sách các ng dng được cài đặt trên thiết bị di độngca bn, chúng tôi schỉ thu thp dliệu liên quan đến danh tính và tn suất sdng ca các ng dụng đóchkhông phi các hot động bn tham gia trên bt kỳ ứng dng nào như vậy .

 

Dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào?

 

Chúng tôi sdụng dliu ca bn để đánh giá trng thái và tình hình tài chính ca bn để cho phép các tchc tài chính quyết địnhcó cp khon vay hay dch vụ tài chính khác hay không.

 

Chúng tôi cũngsdng dliệu cabn để: -

 

·      Đánh giá vkhnăng thanh toán ca bn bao gồm nhưngkhông gii hn việc đánhgiá xác sut vncủa bntrong khuôn khhp đồng cung cấp dchvtài chính;

·      Đánh giá squan tâm ca bạn trong vic nhn các dịch vtài chính thông qua các thuttoán và công thc toán hc;

 

Địa chỉ IP của thiết bị của bạn sẽ được sử dụng để điềutra và ngăn chặn gian lận, spam, phần mềm độc hại, hành vi trộm danh tính hoặctruy cập trái phép khác hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác như là mộtphần của giải pháp chống gian lận.

 

Bạn có thrút li sự đồng ý ca bạn đểnhn li tài sn thế chpqung cáo và tiếp thtừ chúng tôi và các tchc tài chính bất clúc nào.

 

Dữ liệu củatôi có bị chia sẻ không?

 

Chúng tôi chia skết quảđánh giá tín dng của bnvi tchc tài chính mà bạn đangđăng ký dch vụ tài chính và khnăng sẵn sàng liên lc trc tiếp vitchc tài chính nếu tổ chctài chính yêu cu. Chúng tôi cũng chia skhnăng snsàng giao tiếp trc tiếp với tchc tài chính nếu tchc tài chính yêu cầu.

Chúngtôi cũng có thchia sdữ liuca bn theo các cách sau:

Khi được pháplut cho phép hoc cn thiết đểtuân thmt quy trình pháp lý hợp l;khi được yêu cu bo vệ quynli ca CredoLab, bao gm bảo mtcác sn phm và dch vụ cachúng tôi; khi cn thiết đểbo vsan toàn cá nhân, tàisn hoc các quyn khác của công chúng, CredoLab hoặc khách hàng hoc nhân viên ca mình; hoặc liên quan đến vic bán tất choc mt phn doanh nghiệp cachúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vàovic sáp nhp, mua li hoặc bán tài sn, chúng tôi stuân thủ Chính sách quyn riêng tư này và mọi ngườidùng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo nếu chúng tôi chuyn bt kỳ dliu cá nhân nào cho bên thứ ba hoc nếu điuđó dn ti việc dliu cá nhân tuân theo chính sáchbo mt khác.

 

Dữ liệu của tôi được lưu trữ trong baolâu?

Để trin khai và cải thin chc năng cang dng di động và cập nhtbng đim tín dụng

được phát trincho khách hàng ca tổ chctài chính, chúng tôi sgiữ dliu ca bn tối đaba

(3)năm trkhi bn yêu cầu chúng tôi xóa dliu của bntrước đó.

 

Tôi có quyền gì đối với dữ liệu củamình?

Bn có quyền hichúng tôi vdliu chúng tôi xử lývbn, mc đích và bn cht của vicxlý và cung cp thông tin về ngườimà chúng tôi chia sdữ liuđó. Bn có quyn yêu cầu chúng tôi cp nht hoặc xóa (gisrằng điều này không nh hưởng đến các dch vchúng tôi đang cung cp cho bn) dữ liuchúng tôi đã thu thập vbn bt clúc nào. Xin lưu ýrng chúng tôi có thể tchi các yêu cầu gây ri ro cho quyn riêng tư cangười khác hoc không hp lý  hoặc lpđi lp li hoặc syêu cu mt nlực không cân xng. Trkhi bạn yêu cu chúng tôi xóa dliệu cabn, xin lưu ý rằng chúng tôi có thgidữ liuca bn sau khi bn ngừng là người dùng (nhưng chúng tôithường gidliệu cabn không quá cn thiết cho mục đíchthu thp dliu). Bạn có quyn mong đợi chúng tôi bảo vdliu ca bạn và gian toàn cho dliệu cabn. Chúng tôi làm việc chămchỉ để bo vCredoLab và người dùng ca chúng tôi  khỏi struy cp trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hocphá hy thông tin chúng tôi nắm gi.Đặc bit: Chúng tôi tuân thChínhsách quyn riêng tư này mi lúc đối với ttcdliu mà chúng tôi thuthp tbn; Chúng tôi giới hnvic sdng và tiết ldliu ca bạn và làm vic để đảm bảo rngbt kai mà chúng tôi chia sthôngtin đó đều xlý thông tin đó vi quyền riêng tư và bo mật mà nó xng đáng; và chúng tôi đã áp dng các thc hành vật lý,kthut và hành chính đượcngành công nghip chấp nhnđể bo vvà bảo mtthông tin chúng tôi thu thp. Bạn có quyn khiếu nại vicác cơ quan bo vdữ liucó liên quan cho bt kỳ vi phm lut bảo vdliu hin hành.

Những thay đổigần đây?

Chúng tôi có quynthay đổi Chính sách quyền riêng tư này bt cứ lúc nào và scho biết ngày Chínhsách bo mt được cập nhtgn nht. Nếu có những thay đổi đáng kể, chúng tôi snêu bt bất kthay đổi nào như vyvà scgng cảnh báo trc tiếp cho bạn khi có th. Chúng tôi cũng sẽ gicác phiên bn trước caChính sách quyn riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn xem xét.

 

Nhng thay đổi gnđây: Trong bn cp nhật minht ca chúng tôi, chúng tôi đãlàm rõ cách chúng tôi thu thp, sử dngvà chia sdliu của bnvà đặc bit là cách chúng tôi cho phép ngườidùng la chn và các bin pháp chúngtôi thc hin để bảo vdanh tính ca người dùng thông qua các sản phmca chúng tôi.

 

Tôi có thể liên hệ với công ty bằngcách nào?

 Nếu có bất kcâu hi nào vchính sách này hoc bất kcâu hi nào trên, vui lòng giemail cho chúng tôi theo địa chỉ privacypolicy@credolab.com. Bn cũng có thliên hvới chúng tôi qua thư ti CredoLab Pte. Ltd,# 12-01 Capital Tower, 168 ĐườngRobinson, Singapore 068912.

 

Các thông tincần biết khác?

Bạn có thể từ chối thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của chúng tôi bằng cách xóa ứng dụng của chúng tôi CredoApp hoặc CredoApply khỏi thiết bị di động của bạn và / hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn.

Chúng tôi yêu cuthông tin tbn để thực hinđúng các dch vdự định. Mt shoặc ttccác chc năng của dchvca chúng tôi có thkhôngchính xác hoc có sẵn nếubn chn không chia sthôngtin vi chúng tôi.

Theo định kỳ, trang web hoc sn phẩm cachúng tôi có thchứa các liên kết đến và từ các trang web hoc các điểm đếnbên ngoài khác do bên thba quản lý.Nếu bn theo liên kết đến btkỳ đim đến nào trong số này (như ưu đãi trên các cửa hàng ng dng di động, v.v.), xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách bo mật cariêng h. Khi bn trên các trang web đó, bnphi tuân theo các chính sách đó và do đó nên đọc và hiểu chúng trước khi bn gửi btkdliu cá nhân nào lêncác trang web đó.


[1] Mỗi thiết bị kết nối với Internet được gán một số duy nhất được gọi làđịa chỉ giao thức Internet (IP). Địa chỉ IP được chỉ định và gán lại bởi cácnhà cung cấp dịch vụ Internet và các công ty thường xuyên.

[2] Địa chỉ IP không phải lúc nào cũng được coi là Thông tin nhận dạng cánhân (PII). Ở các nước Philippines, Singapore hay GDPR, nó được coi là PII.Trong các khu vực pháp lý khác thì không.