ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CredoLab Privacy Policy (Thai)

Thai

CredoLabPte. Ltd.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(อัปเดตครั้งล่าสุด: มีนาคม 2020)

 

ทีDCredoLab

เราใหความส้ําคัญต่อความสบายใจของคุณและความไววางใจของคุณต่อเราใน้

ดานข้อมูลเมืDอคุณใช้บริการ้ CredoLab

โปรดสละเวลาสองสามนาทีเพืDออ่านนโยบายความเป็นสวนตัวนี9เพืDอให่คุณทําค้วามเข ้าใจถึงข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรวม วิธีการทีDเราจัดการกับข ้อมูลและเหตุผลในการจัดการ

เหตุใดคุณจึงเก็บรวบรวมข้อมูลของฉัน?

คําตอบนั9นง่ายมาก

เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพืDอชวยมอบการตัดส่นใจเกีDยวกับเครดิตในแบิ

บเรียลไทม์

เราใชข้อมูลอุปกรณ์มือถือเพืDอมอบคะแนนเครดิตทางเลือกผ่านทางแอปพลิเค้

ชนมือถือซังเป็นกรรมสึDทธิdของเราิ (CredoApp)

โดยใชอัลกอริทึมอันซ้บซัอนเป็นอย่างยิDงและการวิเคราะห์เช้งคาดเดาิ

 เรามอบคะแนนนี9โดยเกีDยวข้องกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทีDคุณ

กําลังสมัครเท่านั9น เราไม่แบ่งปันคะแนนเครดิตทางเลือกของคุณกับผู้ใด

ในการคํานวณคะแนนของคุณเราใชข้อมูลทีDไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง้

โดยเฉพาะอย่างยิDง

เราอาจใชข้อมูลดังกล่าวเพืDอสร้างโปรไฟล์ข้อมูลและมอบโปรไฟล์ความเส้ยงทีDีD

แบ่งออกเป็นสวน่ ๆสรางข้อมูลทางสถิติเช้งรวมิ 

และใชเพืDอปรับปรุงและจัดการผลิตภัณฑ์ของเราในปัจจุบันและสร้างผลิตภัณฑ์้ใหม่ คุณสามารถมัDนใจได ้ว่าเราจะปกป้องข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรว

ในการใชผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา้คุณยอมรับต่อการเก็บรวบรวม การใชงาน้และการแบ่งปันขอมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส้วนตัวนี9่ ผลิตภัณฑ์และบริการทั9งหมดของCredoLabครอบคลุมอยู่ภายใตนโยบายความเป็นส้วนตัวนี9่ยกเวนว่ามีการกล่าวเป็นอย่างอืDนส้ําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะบางรายการ

คุณเก็บรวบรวมข้อมูลของฉันอย่างไร?

เราเก็บรวบรวมขอมูลของคุณเมืDอคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคช้นของเราและยินยั

อมให ้เรารับร่องรอยในโลกดิจิทัลของคุณเราจะไม่ทําการแยกและไม่สามารถแยกข ้อมูลร่องรอยในโลกดิจิทัลได ้หากปราศจากความยินยอมของคุณ

เราไม่ร ้องขอข้อมูลของคุณจากสถาบันการเงินโดยปราศจากความยินยอมของคุณและไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เรายังจะขอให้คุณคลิกปุ่ มทีDกล่าวว่า "ดําเนินการต่อเพืDอทําการวิเคราะห์ หรือข้อความทีDคล ้ายคลึงกันก่อนเริDมการประเมินผลเพืDอให ้คะแนนเครดิตบน และ/หรือป้องกันการทุจริต รศพท์มอถือของคุณั

คุณเก็บรวบรวมข้อมูลใด?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทจากสมาร์ตโฟนของคุณเพืDอมอบบริก

ารของเรา แอปพลิเคชนมือถือั CredoLab

ของเราจะเข ้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์มือถือของคุณหลังจากทีDคุณได ้ยอมรับต่

เก็บรวบรวมและการใชงานเท่านั9น้ขอมูลนี9อาจประกอบไปด้ ้วยหมายเลขID อุปกรณ์ของคุณ, หมายเลขSIM การ์ด,

ความถี่และประวัติข้อความ SMS, ประวัติเบราว์เซอร์, รายชอผู้ติดต่อ,ืDปฏิทิน,

รายชอแอปพลิเคชืDน, และ ในบางกรณีตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างที่อยู่ IP  [1]ของอุปกรณ์ของคุณั ขอมูลตําแหน่ง้และพื9นทีDจัดเก็บ คุณอาจเปลีDยนการอนุญาตดังกล่าวโดยใชการตั9งค่าอุปกรณ์ของคุณ้

เราจะเข้าถึงที่อยู่ IP  ของคุณหากสถาบันการเงินของคุณได้สมัครใช้บริการโซลูชันป้องกันการทุจริต(เสนอให้บริการโดย CredoLab ในนามของบริษัท Iovation Inc. ตามข้อตกลงผู้ค้าปลีก) เท่านั้น เราจะไม่เข้าถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณหากสถาบันการเงินของคุณสมัครใช้บริการคะแนนเครดิตของCredoLab เพียงเท่านั้น จะมีการเข้าถึงที่อยู่ IP เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากการสมัครใช้บริการทางการเงินโดยเฉพาะของคุณ(การกู้ยืม บัตรเครดิต และอื่น ๆ) และจะไม่เก็บข้อมูลไว้อย่างถาวร การเก็บข้อมูลที่อยู่IP  ของเราคล้ายกันกับประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บโดยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไป

นอกจากนี9 เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเพืDอปรับปรุงบริการของเรา

ซงประกอบไปดึDวย้ ID โฆษณาทีDเชอมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ;ืD

ผู้ใหบริการอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือทีDคุณใช้เพืDอเช้อมต่อไปยังผลิตภัณืDฑ์ของเรา; และขอมูลเกีDยวกับแอปพลิเคช้นอืDนั ๆ

ทีDคุณอาจมีบนอุปกรณ์ของคุณพรอมทั9งวิธีการใช้งานแอปพลิเคช้นดังกล่าวั(เราจะไม่เขาไปยังแอปพลิเคช้นเหล่านั9น)ั

คุณเก็บรวบรวมทีAสามารถระบุตัวตนของฉ ันได้หรือไม่? 

เราไม่เก็บรวบรวมชอหรือทีDอยู่อีเมลของคุณเพืDอระบุตัวตนืD

จึงไม่เหมือนกับบริษัทอืDน ๆ เราเก็บรวบรวมขอมูลอืDน้ ที่อยู่ IP[2]และ/หรือๆเกีDยวกับคุณ เชน่

หมายเลข ID อุปกรณ์ซงประกอบไปดึDวย้ ID เครืDอง,IMEIและ/หรือMEID;

ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ทีDไม่ระบุตัวตนซงอยู่ในไฟล์สึDอืD

เราใชข้อมูลนี9เพืDอตรวจจับแอปพลิเคช้นการฉัอโกงทีDมาจากอุปกรณ์เดียวกัน้

เมืDอทําเชนนี9่

เราจะปกป้องตัวตนของคุณแต่ยังจะมีความสามารถในการรับรู ้ได้ว่าข ้อมูลใดม

วามเกีDยวข ้องกับคุณ

ในการปกป้องตัวตนของคุณ

เรายังอาจลบตัวระบุความเป็นสวนตัวออกจากข่อมูลทีDเราเก็บรวบรวมหรือรวมก้

ลุ่มขอมูลและ/หรือทําให้ข้อมูลส้วนตัวทีDเราเกบรวบรวมเกีDยวกับตัวคุณนั9นเป็่นแ

บบนิรนาม ยกตัวอย่างเชน่

แมว่าเราจะพิจารณาว่าตําแหน่งทีDแม่นยําของคุณเป็นข้อมูลส้วนตัวทีDเก็บแยกอ่

อกมา

แต่หากเรารวมตําแหน่งผู้ใชของเราให้เป็นชุดข้อมูลทีDเพียงแค่บอกเราว่ามีผู้ใช้ใ้นประเทศต่าง ๆ มากน ้อยเพียงใด

เราจะไม่พิจารณาว่าขอลแบบรวมกลุ่มนี9สามารถระบุตัวตนสู้วนบุคคลได่้

จะไม่มีการสงข่อมูลทีDเก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคช้นมือถือของเราไปยังสถาบันัการเงินทีDคุณทําการสมัครรับบริการทางการเงิน

 การประมวลผลขอมูลนั9นจะทําในเซ้ร์ฟเวอร์ทีDปลอดภัยของิCredoLab สถาบันการเงินทีDคุณเลือกจะได ้รัลแขบจํากัดและใช้อมูนามแฝงเกีDยวกับตัวคุ้

ณ  ซงรวมถึงผลการประเมินเครดิตของคุณึD 

แมว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบ่งช้ตัวคุณไดี9 ้

แต่จะไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับเพืDอสร ้างข ้อมูลดิบแบบดั9งเดิมทีDเรา าได ้

เทคนิคเหล่านี9จะชวยให่เราเก็บข้อมูลทีDส้งไปยังเซ่ร์ฟเวอร์ของเราใหิ้ปลอดภัยแ ละอนุญาตให ้คุณเก็บข ้อมูลดิบไว ้ในอุปกรณ์ของคุณ

แม ้เราจะไม่สามารถแจ ้งรายการข้อมูลทุกประเภททีDเราเก็บรวบรวมได ้

แต่เราได ้พยายามทํารายการด ้านล่างเพืDอให ้คุณมีความเข้าใจโดยทัDวไปเกีDย บประเภทและตัวอย่างข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรวมและช่ยใหคุณเข้าใจความหมาย้

ของเรา

ยกตัวอย่างเชน:่

•   แอปพลิเคชนมือถือของเราเก็บรวบรวมขัอมูลเกีDยวกับข้อความตัวอักษรส้ั9

น  ๆ บนอุปกรณ์มือถือของคุณและข้อความอีเมล

แมว่าแอปพลิเคช้นมือถืออาจสแกนขัอความดังกล่าวทั9งหมดบนโทรศ้พท์ัของคุณ

แต่เราจะเก็บเพียงข ้อมูลทีDจํากัดบางประการเกีDยวกับแต่ละข้อความ

(และอัปโหลดไปยังเซร์ฟเวอร์)ิ ยกตัวอย่างเชน่

แอปพลิเคชนมือถืออาจนับจํานวนขัอความทีDได้รับและตราเวลา้

แลวจับคู่ผู้ส้งเข่ากับรายช้อสถาบันการเงินทีDไดืDรับเลือก้มันยังอาจสแกนเนื9อหาขอความส้ําหรับคีย์เวิร์ดทีDระบุล่วงหนาบางประเภ้

ท และทําเครืDองหมายเมืDอข ้อความประกอบไปด้วยคีย์เวิร์ดดังกล่าว

จะมีการสงเฉพาะข่อมูลนี9ไปยังเซ้ร์ฟเวอร์ของเราและไม่สิงข่อมูลดิบทีDอยู่้เบื9องหลัง

•   แมว่าแอปพลิเคช้นมือถือของเราอาจสแกนและประมวลผลรายชัอผู้ติดต่ืDอในสมุดโทรศพท์ของคุณบนอุปกรณ์มือถือั 

แต่จะไม่มีการสงช่อและรายละเอียดการติดต่อไปยังเซืDร์ฟเวอร์ของเราิจะมีการสงข่อมูล้ เชน่

จํานวนผู้ติดต่อในสมุดโทรศพท์ไปพรัอมกับพารามิเตอร์้เชน่

"เปอร์เซ็นต์ของ SMS ที่ส่งไปยังผู้ติดต่อเทียบกับหมายเลขใหม่"

•       แมว่าแอปพลิเคช้นมือถือของเราอาจสแกนและประมวลผลรายการแอปพัลิเคชนของคุณักล่าวคือขอมูลเกีDยวกับรายการแอปพลิเคช้นทีDติดตั9งบนอุปกรณ์มือถือขอั งคุณ

แต่เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข ้อมูลทีDเกีDยวข ้องกับตัวตนและความถีDในกา

ชแอปพลิเคช้นดังกล่าวเท่านั9นัและไม่เก็บขอมูลเกีDยวกับกิจกรรมทีDคุณเข้าร่วมในแอปพลิเคช้นดังกล่าวั

คุณใชข้อมูลของฉ้ันอย่างไร? 

เราใชข้อมูลของคุณเพืDอประเมินสุขภาพและสถานะทางการเงินของคุณเพืDออนุ้

ญาตใหสถาบันการเงินตัดส้นใจว่าจะมอบเงินกู้หรือบริการทางการเงินอืDนิๆ ให ้กับคุณหรือไม่

เรายังใชข้อมูลของคุณเพืDอ:้ -

 

•      รับการประเมินเกีDยวกับความสามารถในการชาระหนี9ของคุณํ

ซงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประเมินความน่าจะเป็นทีDคุณจะผิดสึDญญาั

ต่อขอผูกมัดในการช้าระหนี9ตามขอบเขตสํญญาตามขัอกําหนดของบริกา้รทางการเงิน;

 

•       ประเมินความสนใจของคุณในการรับบริการทางการเงินโดยใชอัลกอริทึม้และการสร ้างโมเดลคณิตศาสตร์;

จะมีการใช้ที่อยู่IP ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อสืบสวนและป้องกันการทุจริตสแปม มัลแวร์ การขโมยอัตลักษณ์บุคคล หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายอื่นใดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการป้องกันการทุจริตเพียงเท่านั้น 

คุณอาจถอดถอนความยินยอมของคุณในการรับโฆษณาและการตลาดเฉพาะทางจากเราและสถาบันการเงินได ้ทุกเมืDอ

 

คุณแบ่งปันข้อมูลของฉันหรือไม่?

เราแบ่งปันผลการประเมินเครดิตของคุณกับสถาบันการเงินทีDคุณทําการสมัครร

บริการทางการเงิน

และจะแบ่งปันว่าคุณยินดีทีDสอสารโดยตรงกับสถาบันการเงินหรือไม่หากสถาืD

บันการเงินทําการร ้องขอ

เรายังอาจแบ่งปันข ้อมูลของคุณในวิธีต่อไปนี9:

เมืDอกฎหมายอนุญาตหรือเมืDอจําเป็ นทีDต ้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมา

ทีDถูกตอง;้ เมืDอจําเป็นในการปกป้องและคุ้มครองสทธิdหรือทรัพย์สินของิ

CredoLab ซงประกอบไปดึDวยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;้

เมืDอจําเป็นในการปกป้องความปลอดภัยสวนบุคคล่ทรัพย์สนิ หรือสทธิdอืDนิ ๆ ของสาธารณะ CredoLab หรือลูกค ้าหรือพนักงานของตน;

หรือหากมีความเชอมโยงกับการขายธุรกิจของเราทั9งหมดหรือในบางสืDวน่

หากเราเข ้าร่วมในกควบรวมกิจการ การเขาซ้อกิจการื9หรือการขายสนทรัพย์ิ 

เราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นสวนตัวนี9่

และจะมีการแจงให้ผู้ใช้ทีDได้รับผลกระทบรับทราบหากเราถ่ายโอนข้อมูลส้วนตัว่

ใด ๆ ไปยังบุคคลทีDสาม 

หรือหากจะมีการจัดการขอมูลส้วนตัวภายใต่นโยบายความเป็นส้วนตัวอืDน่ๆ ซงเป็ึD นผลมาจากการดําเนินการดังกล่าว

 

คุณเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเพียงใด?

เพืDอใชงานและปรับปรุงความสามารถในการทํางานของแอปพลิเคช้นมือถือและั

เพืDออัปเดตใบคะแนนเครดิตทีDพัฒนาขึ9นมาเพืDอลูกคาซ้งเป็นสถาบันการเงินึD

เราจะเก็บข ้อมูลของคุณไว ้นานถึงสาม 3 ปี

ยกเว ้นว่าคุณร ้องขอให ้เราลบข ้อมูลของคุณออกก่อนหน้านั9น 

ฉันมีสทธิLใดต่อข้อมูลของฉัน?ิ

คุณมีสทธิdในการถามเราเกีDยวกับขิอมูลทีDเราประมวลผลเกีDยวกับคุณ้วัตถุประสงค์และลักษณะทีDแท ้จริงของการประมวลผล และเพืDอมอบข ้อมูลเกีDยวกับผู้ทีDเราแบ่งปันข ้อมูลด ้วย

คุณมีสทธิdในการริองขอให้้เราทําการอัปเดตหรือลบข ้อมูลของคุณได ้ทุกเมืDอ(โดยมีขอแม้ว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ส้งผลกระทบต่อบริการทีDเรานําเสน่

อให ้กับคุณ) 

โปรดทราบว่าเราอาจปฏิเสธการรองขอซ้งมีความเสึDยงต่อความเป็นสีDวนตัวของ่ผู้อืDนหรือไม่สมเหตุสมผลหรือเกิดขึ9นซํ9าๆ

หรืออาจทําใหเาต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมส้วน่โปรดทราบว่าเราอาจเก็บขอมูลของคุณหลังจากทีDคุณเลิกเป็นผู้ใช้ ้ ยกเว ้นว่าคุณร้องขอให ้เราลบข ้อมูลของคุณออก

(แต่โดยปกติแล ้วเราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณนานเกินกว่าทีDมีความจําเป็ นอย มเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว)

คุณมีสทธิdในการคาดหวังว่าเราจะปกป้องขิอมูลของคุณและรักษาให้ปลอดภัย้เราทํางานเป็ นอย่างหนักเพืDอปกป้องCredoLab

และผู้ใชของเราจากการเข้าถึงทีDไม่ได้รับอนุญาต้หรือการปรับเปลีDยน การเปิดเผยหรือการทําลายข ้อมูลทีDเราครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิDง:

เราปฏิบัติตามนโยบายความเป็นสวนตัวเกีDยวกับข่อมูลทั9งหมดทีDเราเก็บจากคุณ;้

 เราจํากัดการใชและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ้

และทํางานเพืDอยืนยันว่าทุกคนทีDเราแบ่งปันข ้อมูลดังกล่าวด้วยจะจัดการต

ลดังกล่าวโดยมอบความเป็นสวนตัวและความปลอดภัยในระดับทีDคู่ควร;่

และเราไดปรับใช้วิธีปฏิบัติทางกายภาพ้

ทางเทคนิคและทางการบริหารซงเป็นทีDยอมรับในวงการเพืDอป้องกันและรักษาคึD

วามปลอดภัยให ้กับข ้อมูลทีDเก็บ 

คุณมีสทธิdทีDจะริองเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลทีDเกีDยวข้องส้ําหรับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองขอมูลทีDปรับใช้ได้ ้

คุณได้ทําการเปลีAยนแปลงใดเมืAอเร็วๆ นี?P

เราสงวนสทธิdในการเปลีDยนแปลงนโยบายความเป็นสิวนตัวนี9ได่ทุกเมืDอและจะระ้บุวันทีDทีDมีการอัปเดตนโยบายความเป็นสวนตัวครั9งล่าสุด่ หากมีการเปลีDยนแปลงในเนื9อหาสําคัญ

เราจะเน้นยํ9าการเปลีDยนแปลงดังกล่าวและจะพยายามเตือนให ้คุณทราบโดยตรง หากเป็ นไปได ้

เรายังจะเก็บนโยบายความเป็นสวนตัวฉบับก่อนหน่านี9ไว้ในหน่วยเก็บถาวรเพืDอใ้ห ้คุณตรวจสอบ

การเปลีDยนแปลงเมืDอเร็ว ๆ นี9:ในการอัปเดตครั9งล่าสุดของเรา

เราไดอธิบายให้ช้ดเจนถึงวิธีการทีDเราเก็บรวบรวมั ใช ้

และแบ่งปันข ้อมูลของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิDงวิธีการทีDเราอนุญาตใหผู้ใช้ทําการเลือกและมาตรการทีDเราใ้

ชเพืDอปกป้องตัวตนของผู้ใช้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของเรา้

 

ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกีDยวกับนโยบายนี9หรือเนื9อหาใด ๆ ข้างต ้น

โปรดสงอีเมลหาเราทีD่ privacypolicy@credolab.com คุณยังอาจติดต่อเราทางจดหมายไดCredoLab้ทีD Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168Robinson Road, Singapore 068912

 

ฉันควรทราบอะไรอีกหรือไม่?

คุณสามารถยกเลิกการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยลบแอปพลิเคชัน CredoApp หรือ CredoApply ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณและ / หรือร้องขอให้เราลบข้อมูลของคุณ

เราต ้องการข ้อมูลจากคุณเพืDอให ้มอบบริการตามวัตถุประสงค์ได ้อย่างเหมาะส ความสามารถในการทํางานบางสวนหรือทั9งหมดในบริการของเรานั9นอาจไม่แม่่

นยําหรือไม่สามารถใชงานได้หากคุณเลือกทีDจะไม่แบ่งปันข้ ้อมูลกับเรา

เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราอาจประกอบไปดวยลิงก์ทีDส้งไปยังเว็บไซต์หรือ่

ปลายทางภายนอกอืDน ๆ

ทีDจัดการโดยบุคคลทีDสามหรือสงมาจากสถานทีDเหล่านั9นเป็นระยะ่

หากคุณติดตามลิงก์ไปยังปลายทางเหล่านี9(เชน่ ขอเสนอบนร้านค้าแอปมือถือ้

ฯลฯ) โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั9นจะมีนโยบายความเป็นสวนตัวของตนเอง่

เมืDอคุณอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั9น คุณจะอยู่ภายใต ้นโยบายเหล่านั9น

ดังนั9นคุณจึงควรอ่านและทําความเขาใจก่อนทีDจะส้งข่อมูลส้วนตัวไปยังเว็บไซต์่

เหล่านั9น


[1] อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้รับการกำหนดหมายเลขเฉพาะที่รู้จักกันว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล(IP) ที่อยู่ IP ได้รับการกำหนดและมอบหมายใหม่โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัท ต่างๆเป็นประจำ

[2] ที่อยู่ IP ไม่ถือเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้(PII) ในประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์หรือจีดีพีของประเทศจะถือเป็นPII ในเขตอำนาจศาลอื่นมันไม่ใช่

CredoLabPte. Ltd.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(อัปเดตครั้งล่าสุด: มีนาคม 2020)

 

ทีDCredoLab

เราใหความส้ําคัญต่อความสบายใจของคุณและความไววางใจของคุณต่อเราใน้

ดานข้อมูลเมืDอคุณใช้บริการ้ CredoLab

โปรดสละเวลาสองสามนาทีเพืDออ่านนโยบายความเป็นสวนตัวนี9เพืDอให่คุณทําค้วามเข ้าใจถึงข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรวม วิธีการทีDเราจัดการกับข ้อมูลและเหตุผลในการจัดการ

เหตุใดคุณจึงเก็บรวบรวมข้อมูลของฉัน?

คําตอบนั9นง่ายมาก

เรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพืDอชวยมอบการตัดส่นใจเกีDยวกับเครดิตในแบิ

บเรียลไทม์

เราใชข้อมูลอุปกรณ์มือถือเพืDอมอบคะแนนเครดิตทางเลือกผ่านทางแอปพลิเค้

ชนมือถือซังเป็นกรรมสึDทธิdของเราิ (CredoApp)

โดยใชอัลกอริทึมอันซ้บซัอนเป็นอย่างยิDงและการวิเคราะห์เช้งคาดเดาิ

 เรามอบคะแนนนี9โดยเกีDยวข้องกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทีDคุณ

กําลังสมัครเท่านั9น เราไม่แบ่งปันคะแนนเครดิตทางเลือกของคุณกับผู้ใด

ในการคํานวณคะแนนของคุณเราใชข้อมูลทีDไม่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง้

โดยเฉพาะอย่างยิDง

เราอาจใชข้อมูลดังกล่าวเพืDอสร้างโปรไฟล์ข้อมูลและมอบโปรไฟล์ความเส้ยงทีDีD

แบ่งออกเป็นสวน่ ๆสรางข้อมูลทางสถิติเช้งรวมิ 

และใชเพืDอปรับปรุงและจัดการผลิตภัณฑ์ของเราในปัจจุบันและสร้างผลิตภัณฑ์้ใหม่ คุณสามารถมัDนใจได ้ว่าเราจะปกป้องข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรว

ในการใชผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา้คุณยอมรับต่อการเก็บรวบรวม การใชงาน้และการแบ่งปันขอมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส้วนตัวนี9่ ผลิตภัณฑ์และบริการทั9งหมดของCredoLabครอบคลุมอยู่ภายใตนโยบายความเป็นส้วนตัวนี9่ยกเวนว่ามีการกล่าวเป็นอย่างอืDนส้ําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะบางรายการ

คุณเก็บรวบรวมข้อมูลของฉันอย่างไร?

เราเก็บรวบรวมขอมูลของคุณเมืDอคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคช้นของเราและยินยั

อมให ้เรารับร่องรอยในโลกดิจิทัลของคุณเราจะไม่ทําการแยกและไม่สามารถแยกข ้อมูลร่องรอยในโลกดิจิทัลได ้หากปราศจากความยินยอมของคุณ

เราไม่ร ้องขอข้อมูลของคุณจากสถาบันการเงินโดยปราศจากความยินยอมของคุณและไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เรายังจะขอให้คุณคลิกปุ่ มทีDกล่าวว่า "ดําเนินการต่อเพืDอทําการวิเคราะห์ หรือข้อความทีDคล ้ายคลึงกันก่อนเริDมการประเมินผลเพืDอให ้คะแนนเครดิตบน และ/หรือป้องกันการทุจริต รศพท์มอถือของคุณั

คุณเก็บรวบรวมข้อมูลใด?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทจากสมาร์ตโฟนของคุณเพืDอมอบบริก

ารของเรา แอปพลิเคชนมือถือั CredoLab

ของเราจะเข ้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์มือถือของคุณหลังจากทีDคุณได ้ยอมรับต่

เก็บรวบรวมและการใชงานเท่านั9น้ขอมูลนี9อาจประกอบไปด้ ้วยหมายเลขID อุปกรณ์ของคุณ, หมายเลขSIM การ์ด,

ความถี่และประวัติข้อความ SMS, ประวัติเบราว์เซอร์, รายชอผู้ติดต่อ,ืDปฏิทิน,

รายชอแอปพลิเคชืDน, และ ในบางกรณีตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างที่อยู่ IP  [1]ของอุปกรณ์ของคุณั ขอมูลตําแหน่ง้และพื9นทีDจัดเก็บ คุณอาจเปลีDยนการอนุญาตดังกล่าวโดยใชการตั9งค่าอุปกรณ์ของคุณ้

เราจะเข้าถึงที่อยู่ IP  ของคุณหากสถาบันการเงินของคุณได้สมัครใช้บริการโซลูชันป้องกันการทุจริต(เสนอให้บริการโดย CredoLab ในนามของบริษัท Iovation Inc. ตามข้อตกลงผู้ค้าปลีก) เท่านั้น เราจะไม่เข้าถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณหากสถาบันการเงินของคุณสมัครใช้บริการคะแนนเครดิตของCredoLab เพียงเท่านั้น จะมีการเข้าถึงที่อยู่ IP เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากการสมัครใช้บริการทางการเงินโดยเฉพาะของคุณ(การกู้ยืม บัตรเครดิต และอื่น ๆ) และจะไม่เก็บข้อมูลไว้อย่างถาวร การเก็บข้อมูลที่อยู่IP  ของเราคล้ายกันกับประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บโดยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไป

นอกจากนี9 เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเพืDอปรับปรุงบริการของเรา

ซงประกอบไปดึDวย้ ID โฆษณาทีDเชอมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ;ืD

ผู้ใหบริการอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือทีDคุณใช้เพืDอเช้อมต่อไปยังผลิตภัณืDฑ์ของเรา; และขอมูลเกีDยวกับแอปพลิเคช้นอืDนั ๆ

ทีDคุณอาจมีบนอุปกรณ์ของคุณพรอมทั9งวิธีการใช้งานแอปพลิเคช้นดังกล่าวั(เราจะไม่เขาไปยังแอปพลิเคช้นเหล่านั9น)ั

คุณเก็บรวบรวมทีAสามารถระบุตัวตนของฉ ันได้หรือไม่? 

เราไม่เก็บรวบรวมชอหรือทีDอยู่อีเมลของคุณเพืDอระบุตัวตนืD

จึงไม่เหมือนกับบริษัทอืDน ๆ เราเก็บรวบรวมขอมูลอืDน้ ที่อยู่ IP[2]และ/หรือๆเกีDยวกับคุณ เชน่

หมายเลข ID อุปกรณ์ซงประกอบไปดึDวย้ ID เครืDอง,IMEIและ/หรือMEID;

ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ทีDไม่ระบุตัวตนซงอยู่ในไฟล์สึDอืD

เราใชข้อมูลนี9เพืDอตรวจจับแอปพลิเคช้นการฉัอโกงทีDมาจากอุปกรณ์เดียวกัน้

เมืDอทําเชนนี9่

เราจะปกป้องตัวตนของคุณแต่ยังจะมีความสามารถในการรับรู ้ได้ว่าข ้อมูลใดม

วามเกีDยวข ้องกับคุณ

ในการปกป้องตัวตนของคุณ

เรายังอาจลบตัวระบุความเป็นสวนตัวออกจากข่อมูลทีDเราเก็บรวบรวมหรือรวมก้

ลุ่มขอมูลและ/หรือทําให้ข้อมูลส้วนตัวทีDเราเกบรวบรวมเกีDยวกับตัวคุณนั9นเป็่นแ

บบนิรนาม ยกตัวอย่างเชน่

แมว่าเราจะพิจารณาว่าตําแหน่งทีDแม่นยําของคุณเป็นข้อมูลส้วนตัวทีDเก็บแยกอ่

อกมา

แต่หากเรารวมตําแหน่งผู้ใชของเราให้เป็นชุดข้อมูลทีDเพียงแค่บอกเราว่ามีผู้ใช้ใ้นประเทศต่าง ๆ มากน ้อยเพียงใด

เราจะไม่พิจารณาว่าขอลแบบรวมกลุ่มนี9สามารถระบุตัวตนสู้วนบุคคลได่้

จะไม่มีการสงข่อมูลทีDเก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคช้นมือถือของเราไปยังสถาบันัการเงินทีDคุณทําการสมัครรับบริการทางการเงิน

 การประมวลผลขอมูลนั9นจะทําในเซ้ร์ฟเวอร์ทีDปลอดภัยของิCredoLab สถาบันการเงินทีDคุณเลือกจะได ้รัลแขบจํากัดและใช้อมูนามแฝงเกีDยวกับตัวคุ้

ณ  ซงรวมถึงผลการประเมินเครดิตของคุณึD 

แมว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบ่งช้ตัวคุณไดี9 ้

แต่จะไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับเพืDอสร ้างข ้อมูลดิบแบบดั9งเดิมทีDเรา าได ้

เทคนิคเหล่านี9จะชวยให่เราเก็บข้อมูลทีDส้งไปยังเซ่ร์ฟเวอร์ของเราใหิ้ปลอดภัยแ ละอนุญาตให ้คุณเก็บข ้อมูลดิบไว ้ในอุปกรณ์ของคุณ

แม ้เราจะไม่สามารถแจ ้งรายการข้อมูลทุกประเภททีDเราเก็บรวบรวมได ้

แต่เราได ้พยายามทํารายการด ้านล่างเพืDอให ้คุณมีความเข้าใจโดยทัDวไปเกีDย บประเภทและตัวอย่างข ้อมูลทีDเราเก็บรวบรวมและช่ยใหคุณเข้าใจความหมาย้

ของเรา

ยกตัวอย่างเชน:่

•   แอปพลิเคชนมือถือของเราเก็บรวบรวมขัอมูลเกีDยวกับข้อความตัวอักษรส้ั9

น  ๆ บนอุปกรณ์มือถือของคุณและข้อความอีเมล

แมว่าแอปพลิเคช้นมือถืออาจสแกนขัอความดังกล่าวทั9งหมดบนโทรศ้พท์ัของคุณ

แต่เราจะเก็บเพียงข ้อมูลทีDจํากัดบางประการเกีDยวกับแต่ละข้อความ

(และอัปโหลดไปยังเซร์ฟเวอร์)ิ ยกตัวอย่างเชน่

แอปพลิเคชนมือถืออาจนับจํานวนขัอความทีDได้รับและตราเวลา้

แลวจับคู่ผู้ส้งเข่ากับรายช้อสถาบันการเงินทีDไดืDรับเลือก้มันยังอาจสแกนเนื9อหาขอความส้ําหรับคีย์เวิร์ดทีDระบุล่วงหนาบางประเภ้

ท และทําเครืDองหมายเมืDอข ้อความประกอบไปด้วยคีย์เวิร์ดดังกล่าว

จะมีการสงเฉพาะข่อมูลนี9ไปยังเซ้ร์ฟเวอร์ของเราและไม่สิงข่อมูลดิบทีDอยู่้เบื9องหลัง

•   แมว่าแอปพลิเคช้นมือถือของเราอาจสแกนและประมวลผลรายชัอผู้ติดต่ืDอในสมุดโทรศพท์ของคุณบนอุปกรณ์มือถือั 

แต่จะไม่มีการสงช่อและรายละเอียดการติดต่อไปยังเซืDร์ฟเวอร์ของเราิจะมีการสงข่อมูล้ เชน่

จํานวนผู้ติดต่อในสมุดโทรศพท์ไปพรัอมกับพารามิเตอร์้เชน่

"เปอร์เซ็นต์ของ SMS ที่ส่งไปยังผู้ติดต่อเทียบกับหมายเลขใหม่"

•       แมว่าแอปพลิเคช้นมือถือของเราอาจสแกนและประมวลผลรายการแอปพัลิเคชนของคุณักล่าวคือขอมูลเกีDยวกับรายการแอปพลิเคช้นทีDติดตั9งบนอุปกรณ์มือถือขอั งคุณ

แต่เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข ้อมูลทีDเกีDยวข ้องกับตัวตนและความถีDในกา

ชแอปพลิเคช้นดังกล่าวเท่านั9นัและไม่เก็บขอมูลเกีDยวกับกิจกรรมทีDคุณเข้าร่วมในแอปพลิเคช้นดังกล่าวั

คุณใชข้อมูลของฉ้ันอย่างไร? 

เราใชข้อมูลของคุณเพืDอประเมินสุขภาพและสถานะทางการเงินของคุณเพืDออนุ้

ญาตใหสถาบันการเงินตัดส้นใจว่าจะมอบเงินกู้หรือบริการทางการเงินอืDนิๆ ให ้กับคุณหรือไม่

เรายังใชข้อมูลของคุณเพืDอ:้ -

 

•      รับการประเมินเกีDยวกับความสามารถในการชาระหนี9ของคุณํ

ซงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประเมินความน่าจะเป็นทีDคุณจะผิดสึDญญาั

ต่อขอผูกมัดในการช้าระหนี9ตามขอบเขตสํญญาตามขัอกําหนดของบริกา้รทางการเงิน;

 

•       ประเมินความสนใจของคุณในการรับบริการทางการเงินโดยใชอัลกอริทึม้และการสร ้างโมเดลคณิตศาสตร์;

จะมีการใช้ที่อยู่IP ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อสืบสวนและป้องกันการทุจริตสแปม มัลแวร์ การขโมยอัตลักษณ์บุคคล หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายอื่นใดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการป้องกันการทุจริตเพียงเท่านั้น 

คุณอาจถอดถอนความยินยอมของคุณในการรับโฆษณาและการตลาดเฉพาะทางจากเราและสถาบันการเงินได ้ทุกเมืDอ

 

คุณแบ่งปันข้อมูลของฉันหรือไม่?

เราแบ่งปันผลการประเมินเครดิตของคุณกับสถาบันการเงินทีDคุณทําการสมัครร

บริการทางการเงิน

และจะแบ่งปันว่าคุณยินดีทีDสอสารโดยตรงกับสถาบันการเงินหรือไม่หากสถาืD

บันการเงินทําการร ้องขอ

เรายังอาจแบ่งปันข ้อมูลของคุณในวิธีต่อไปนี9:

เมืDอกฎหมายอนุญาตหรือเมืDอจําเป็ นทีDต ้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมา

ทีDถูกตอง;้ เมืDอจําเป็นในการปกป้องและคุ้มครองสทธิdหรือทรัพย์สินของิ

CredoLab ซงประกอบไปดึDวยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;้

เมืDอจําเป็นในการปกป้องความปลอดภัยสวนบุคคล่ทรัพย์สนิ หรือสทธิdอืDนิ ๆ ของสาธารณะ CredoLab หรือลูกค ้าหรือพนักงานของตน;

หรือหากมีความเชอมโยงกับการขายธุรกิจของเราทั9งหมดหรือในบางสืDวน่

หากเราเข ้าร่วมในกควบรวมกิจการ การเขาซ้อกิจการื9หรือการขายสนทรัพย์ิ 

เราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นสวนตัวนี9่

และจะมีการแจงให้ผู้ใช้ทีDได้รับผลกระทบรับทราบหากเราถ่ายโอนข้อมูลส้วนตัว่

ใด ๆ ไปยังบุคคลทีDสาม 

หรือหากจะมีการจัดการขอมูลส้วนตัวภายใต่นโยบายความเป็นส้วนตัวอืDน่ๆ ซงเป็ึD นผลมาจากการดําเนินการดังกล่าว

 

คุณเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเพียงใด?

เพืDอใชงานและปรับปรุงความสามารถในการทํางานของแอปพลิเคช้นมือถือและั

เพืDออัปเดตใบคะแนนเครดิตทีDพัฒนาขึ9นมาเพืDอลูกคาซ้งเป็นสถาบันการเงินึD

เราจะเก็บข ้อมูลของคุณไว ้นานถึงสาม 3 ปี

ยกเว ้นว่าคุณร ้องขอให ้เราลบข ้อมูลของคุณออกก่อนหน้านั9น 

ฉันมีสทธิLใดต่อข้อมูลของฉัน?ิ

คุณมีสทธิdในการถามเราเกีDยวกับขิอมูลทีDเราประมวลผลเกีDยวกับคุณ้วัตถุประสงค์และลักษณะทีDแท ้จริงของการประมวลผล และเพืDอมอบข ้อมูลเกีDยวกับผู้ทีDเราแบ่งปันข ้อมูลด ้วย

คุณมีสทธิdในการริองขอให้้เราทําการอัปเดตหรือลบข ้อมูลของคุณได ้ทุกเมืDอ(โดยมีขอแม้ว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ส้งผลกระทบต่อบริการทีDเรานําเสน่

อให ้กับคุณ) 

โปรดทราบว่าเราอาจปฏิเสธการรองขอซ้งมีความเสึDยงต่อความเป็นสีDวนตัวของ่ผู้อืDนหรือไม่สมเหตุสมผลหรือเกิดขึ9นซํ9าๆ

หรืออาจทําใหเาต้องใช้ความพยายามอย่างไม่สมส้วน่โปรดทราบว่าเราอาจเก็บขอมูลของคุณหลังจากทีDคุณเลิกเป็นผู้ใช้ ้ ยกเว ้นว่าคุณร้องขอให ้เราลบข ้อมูลของคุณออก

(แต่โดยปกติแล ้วเราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณนานเกินกว่าทีDมีความจําเป็ นอย มเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว)

คุณมีสทธิdในการคาดหวังว่าเราจะปกป้องขิอมูลของคุณและรักษาให้ปลอดภัย้เราทํางานเป็ นอย่างหนักเพืDอปกป้องCredoLab

และผู้ใชของเราจากการเข้าถึงทีDไม่ได้รับอนุญาต้หรือการปรับเปลีDยน การเปิดเผยหรือการทําลายข ้อมูลทีDเราครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิDง:

เราปฏิบัติตามนโยบายความเป็นสวนตัวเกีDยวกับข่อมูลทั9งหมดทีDเราเก็บจากคุณ;้

 เราจํากัดการใชและการเปิดเผยข้อมูลของคุณ้

และทํางานเพืDอยืนยันว่าทุกคนทีDเราแบ่งปันข ้อมูลดังกล่าวด้วยจะจัดการต

ลดังกล่าวโดยมอบความเป็นสวนตัวและความปลอดภัยในระดับทีDคู่ควร;่

และเราไดปรับใช้วิธีปฏิบัติทางกายภาพ้

ทางเทคนิคและทางการบริหารซงเป็นทีDยอมรับในวงการเพืDอป้องกันและรักษาคึD

วามปลอดภัยให ้กับข ้อมูลทีDเก็บ 

คุณมีสทธิdทีDจะริองเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลทีDเกีDยวข้องส้ําหรับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองขอมูลทีDปรับใช้ได้ ้

คุณได้ทําการเปลีAยนแปลงใดเมืAอเร็วๆ นี?P

เราสงวนสทธิdในการเปลีDยนแปลงนโยบายความเป็นสิวนตัวนี9ได่ทุกเมืDอและจะระ้บุวันทีDทีDมีการอัปเดตนโยบายความเป็นสวนตัวครั9งล่าสุด่ หากมีการเปลีDยนแปลงในเนื9อหาสําคัญ

เราจะเน้นยํ9าการเปลีDยนแปลงดังกล่าวและจะพยายามเตือนให ้คุณทราบโดยตรง หากเป็ นไปได ้

เรายังจะเก็บนโยบายความเป็นสวนตัวฉบับก่อนหน่านี9ไว้ในหน่วยเก็บถาวรเพืDอใ้ห ้คุณตรวจสอบ

การเปลีDยนแปลงเมืDอเร็ว ๆ นี9:ในการอัปเดตครั9งล่าสุดของเรา

เราไดอธิบายให้ช้ดเจนถึงวิธีการทีDเราเก็บรวบรวมั ใช ้

และแบ่งปันข ้อมูลของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิDงวิธีการทีDเราอนุญาตใหผู้ใช้ทําการเลือกและมาตรการทีDเราใ้

ชเพืDอปกป้องตัวตนของผู้ใช้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของเรา้

 

ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกีDยวกับนโยบายนี9หรือเนื9อหาใด ๆ ข้างต ้น

โปรดสงอีเมลหาเราทีD่ privacypolicy@credolab.com คุณยังอาจติดต่อเราทางจดหมายไดCredoLab้ทีD Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168Robinson Road, Singapore 068912

 

ฉันควรทราบอะไรอีกหรือไม่?

คุณสามารถยกเลิกการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยลบแอปพลิเคชัน CredoApp หรือ CredoApply ออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณและ / หรือร้องขอให้เราลบข้อมูลของคุณ

เราต ้องการข ้อมูลจากคุณเพืDอให ้มอบบริการตามวัตถุประสงค์ได ้อย่างเหมาะส ความสามารถในการทํางานบางสวนหรือทั9งหมดในบริการของเรานั9นอาจไม่แม่่

นยําหรือไม่สามารถใชงานได้หากคุณเลือกทีDจะไม่แบ่งปันข้ ้อมูลกับเรา

เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราอาจประกอบไปดวยลิงก์ทีDส้งไปยังเว็บไซต์หรือ่

ปลายทางภายนอกอืDน ๆ

ทีDจัดการโดยบุคคลทีDสามหรือสงมาจากสถานทีDเหล่านั9นเป็นระยะ่

หากคุณติดตามลิงก์ไปยังปลายทางเหล่านี9(เชน่ ขอเสนอบนร้านค้าแอปมือถือ้

ฯลฯ) โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั9นจะมีนโยบายความเป็นสวนตัวของตนเอง่

เมืDอคุณอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั9น คุณจะอยู่ภายใต ้นโยบายเหล่านั9น

ดังนั9นคุณจึงควรอ่านและทําความเขาใจก่อนทีDจะส้งข่อมูลส้วนตัวไปยังเว็บไซต์่

เหล่านั9น


[1] อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้รับการกำหนดหมายเลขเฉพาะที่รู้จักกันว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล(IP) ที่อยู่ IP ได้รับการกำหนดและมอบหมายใหม่โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัท ต่างๆเป็นประจำ

[2] ที่อยู่ IP ไม่ถือเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้(PII) ในประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์หรือจีดีพีของประเทศจะถือเป็นPII ในเขตอำนาจศาลอื่นมันไม่ใช่