ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CredoLab Privacy Policy (Tagalog)

Tagalog

CredoLab Pte. Ltd.

Patakaran sa Pagkapribado

(Huling na-update: Marso 2020)

Sa CredoLab, mahalaga sa amin na ikaw ay kumportable at ipinagkakatiwala sa amin ang iyong impormasyon kapag ginagamit mo ang mga serbisyo ng CredoLab. Mangyaring magbigay ng ilang sandali na basahin itong Patakaran sa Pagkapribado, upang iyong maunawaan kung ano ang impormasyon na aming kinukolekta, ano ang aming ginagawa dito at bakit.

Bakit mo kinukolekta ang aking data?

Simple lang. Kami ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyo para makatulong sa pagbibigay ng desisyon sa aktwal na oras. Gumagamit kami ng data ng mobile device para makagawa ng alternatibong puntos sa kredito sa pamamagitan ng aming pansariling mobile application (CredoApp) gamit ang lubhang sopistikadong algoritmo at mga prediktibong analitiko. Ibinibigay lamang namin ang puntos na ito kaugnay sa serbisyong pinansyal ng institusyong pinansyal na iyong inaaplayan. Hindi namin ibinabahagi ang iyong alternatibong puntos sa kredito sa ibang tao. Para kalkulahin ang iyong puntos, gumagamit kami ng data na hindi direktang tumutukoy sa iyo. Kung idedetalye, maaari naming gamitin ang nasabing data para gumawa ng mga data profile at magbigay ng hati-hating risk profile, gumawa ng pinagsamang impormasyon na estatistiko, at pabutihin at pamahalaan ang aming mga kasalukuyang produkto at gumawa ng mga bagong produkto. Makasisiguro ka na puprotektahan namin ang impormasyon na aming kinukolekta. Sa pamamagitan nang paggamit ng aming mga produkto o serbisyo, ikaw ay sumasang-ayon sa aming pagkolekta, paggamit, at pagbabahagi ng iyong data ayon sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Maliban kung may tinutukoy na partikular na produkto, lahat ng mga produkto at serbisyo ng CredoLab ay kasama sa Patakaran sa Pagkapribadong ito.

Paano ninyo kinukolekta ang aking data?

Kinukolekta namin ang iyong data kapag iyong i-dinownload ang aming application at pinahintulutan kami na kunin ang iyong digital footprint. Hindi namin gagawin, at hindi kami maaring kumuha ng digital footprint nang walang pahintulot mula sa iyo.

Hindi kami hihingi ng iyong data mula sa mga institusyong pinansyal nang walang pahintulot mula sa iyo at hindi namin kokolektahin o gagamitin ito nang walang pahintulot mula sa iyo. Hihilingin din namin sa iyo na i -click ang buton na nagsasabi na “tumuloy sa pagsusuri ng kredito”, o katulad nito, bago magsimula ng pagsusuri sa puntos sa kredito at/o laban sa panloloko sa iyong mobile phone.

Anong data ang inyong kinukolekta?

Iba’t ibang klase ng data ang aming kinukolekta mula sa iyong smartphone para gawin ang aming mga serbisyo. Papasukin lamang ng mobile application ng CredoLab ang impormasyon sa mobile device matapos kang sumang-ayon sa koleksyon at paggamit nito. Ang impormasyon na ito ay maaaring maglaman ng mga numero ng iyong device ID, numero ng SIM, Kadalasan at kasaysayan ng mga mensaheng SMS, tala ng browser, mga contact, mga kalendaryo, talaan ng application, data ng lokasyon atstorage at, sa ilang mga kaso na inilarawan sa ibaba, ang IP  address  ng iyong aparato.  Maaari mong palitan ang mga nabanggit na pahintulot gamit ang mga setting sa iyong device.

Ia-access lamang namin ang iyong IP address kapag ang iyong pinansyal na institusyon ay nakasuskriba sa solusyon laban sa panloloko (na inaalok ng CredoLab sa ngalan ng Iovation Inc. batay sa kasunduan ng tagabenta). Kapag ang iyong pinansyal na institusyon ay nakasuskriba lamang sa mga serbisyo ng iskor ng kredito, hindi namin ia-acess ang IP address ng iyong aparato. Ang IP address ay ia-access lamang ng isang beses, sa oras na mag-apply ng espesipikong serbisyong pinansyal (utang, credit card, atbp.), at hindi tuloy-tuloy. Ang nakolekta naming impormasyon sa IP address ay katulad ng mga tipo ng impormasyon na nakukuha ng mga karaniwang web analytic tool.

Kinukolekta rin namin ang data para pabutihin ang aming mga serbisyo, kasama ang Advertising ID na may kaugnayan sa iyong device; Internet service provider o mobile network na iyong ginagamit para kumonekta sa aming mga produkto; at impormasyon tungkol sa ibang mga application na maaaring mayroon ka sa iyong device at paano ginagamit ang mga ito (hindi namin papasukin ang mga application na ito).

Kumukolekta ba kayo ng impormasyon na maaaring tumukoy sa akin?

Hindi tulad ng ibang mga kompanya, hindi namin kinukolekta ang iyong pangalan at email address para tukuyin ka. Kinukolekta namin ang ibang impormasyon tungkol sa iyo tulad ng IP  address  at/o numero ng Device ID, kasama na ang Machine ID, IMEI at/o MEID; heograpikong lokasyon na walang tinutukoy na indibidwal na mayroon sa mga media file. Ginagamit namin ang impormasyon na ito upang makita ang mga mapanlinlang na application na galing sa parehong device. Sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, pinuprotektahan namin ang iyong pagkakakilanlan habang pinananatili ang abilidad na kilalanin kung ano ang impormasyon na may kaugnayan sa iyo.

Para protektahan ang iyong pagkakakilanlan, maaaring alisin namin ang mga personal na pagkakakilanlan mula sa impormasyon na aming kinukolekta o iniipon at/o alisin ang personal na data na aming kinukolekta tungkol sa iyo. Halimbawa, kahit na mas gugustuhin namin na makuha ang iyong eksaktong lokasyon para mapaghiwalay ang personal na data, kung aming pagsasamahin ang mga lokasyon ng aming mga user sa isang data set na magsasabi lamang sa amin kung ilang user ang nasa isang partikular na bansa, hindi namin ipapalagay ang pinagsama -samang impormasyon na ito para magkaroon ng personal na pagkakakilanlan.

Ang impormasyon na kinolekta ng aming mobile application ay hindi ipinapadala sa institusyong pinansyal na inaaplayan mo ng serbisyong pinansyal. Ang paggamit ng impormasyon ay ginagawa sa mga ligtas na server ng CredoLab. Ang institusyong pinansyal na iyong pinili ay tumatanggap ng ilang limitadong kalkuladong impormasyon tungkol sa iyo kasama ang mga resulta ng pagsusuri sa iyong kredito. Habang ang impormasyon ay nananatiling tumutukoy sa iyo, hindi nito maaaring suriin ang impormasyon para mapalabas ang orihinal na impormasyong kinulekta.

Ang mga pamamaraang ito ang tumutulong upang mapanatiling ligtas ang impormasyon na ipinadala sa aming mga server at mapanatili ang iyong orihinal na impormasyon sa iyong device.

Habang hindi namin kayang itala ang bawat klase ng data na aming kinukolekta, sinubukan namin ang nasa ibaba para bigyan ka ng pangkalahatang pang-unawa sa kung anong mga klase ng data ang aming kinukolekta at mga halimbawa para makatulong na maunawaan mo ang aming ibig sabihin.

Halimbawa:

• Kinukolekta ng aming mobile application ang impormasyon tungkol sa iyong mga mensahe ng maiikling text sa iyong mobile device at mga mensahe sa e-mail. Gayunpaman at maaaring i-scan ng mobile application ang mga naturang mensahe sa iyong telepono, kinukolekta lamang namin (at ina-upload sa server) ang partikular na limitadong impormasyon tungkol sa bawat mensahe. Halimbawa, maaaring bilangin ng mobile application ang mga mensaheng tinanggap at kung anong oras ito dumating at iakma sa mga nagpadala na may talaan ng mga institusyong Pinansyal. Maaari rin nitong i-scan ang laman ng mga mensahe para sa mga partikular na keyword na nauna nang tinukoy at magbabala kapag laman ng isang mensahe ang mga naturang keyword. Ang impomasyon lamang na ito ang ipinapadala sa aming mga server, at hindi ang mga orihinal na data.

• Maaaring ini-scan at ginagamit ng aming mobile application ang iyong mga contact sa phone book ng iyong mobile device, ang mga pangalan at mga detalye ng contact ay hindi ipinapadala sa aming mga server. Ang impormasyon tulad ng mga numero ng mga contact na nasa phone book ay ipinapadala gayun din ang mga parametro tulad ng “ang porsyento ng SMS na ipinadala sa mga contact kumpara sa mga bagong numero".

• Maaaring ini-scan at ginagamit ng aming mobile application ang talaaan ng iyong mga application tulad ng impormasyon tungkol sa talaan ng mga application na naka-install sa iyong mobile device, kokolektahin lamang namin ang data na may kaugnayan sa pagkakakilanlan at dalas ng paggamit ng mga naturang application pero hindi ang mga aktibidad na iyong ginawa sa alinman sa mga application.

Paano ninyo ginagamit ang aking data?

Ginagamit namin ang iyong data para suriin ang iyong kakayahan at kalagayang pampinansyal para matulungan ang mga Institusyong

Pinansyal na makapagpasya kung pahihintulutan ang pagpapautang o iba pang pinansyal na serbisyo para sa iyo.

Ginagamit din namin ang iyong data para: -

• Kumuha ng pagsusuri sa iyong kakayahang pinansyal kasama ngunit hindi limitado sa isang pagsusuri ng probabilidad na hindi mo mabayaran ang iyong mga obligasyon sa balangkas ng mga kontrata para sa probisyon ng mga serbisyong pinansyal;

• Suriin ang iyong interes sa pagtanggap ng mga serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng mga algoritmo at matematikong pamantayan;

Ang IP address ng iyong aparato ay gagamitin upang makapag-imbestiga at mapigilan ang panloloko, spam, malware, pagnanakaw sa katauhan o iba pang mga hindi otorisadong pag-access, o anumang aktibidad na labag sa batas na kabilang lamang sa solusyon laban sa panloloko.

Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot na tumanggap ng mga kolateral sa advertising at marketing mula sa amin at sa mga institusyong pinansyal kahit anong oras.

Ibinabahagi ba ninyo ang aking data?

Aming ibinabahagi ang resulta sa pagsusuri ng iyong kredito sa institusyong pinansyal na iyong inaaplayan para sa isang serbisyong pinansyal at ang iyong potensyal na pagpayag na makipag-ugnayan nang direkta sa kanila kung hihilingin ng institusyong pinansyal. Ibinabahagi rin namin ang iyong potensyal na pagpayag na makipag-ugnayan nang direkta sa kanila kung hihilingin ng institusyong pinansyal.

Maaari rin naming ibahagi ang iyong data sa mga sumusunod na paraan:

Kapag may pahintulot ng batas o pangangailangan para sa pagtugon sa isang makatwirang legal na proseso; kapag kinailangan upang protektahan at ipaglaban ang mga karapatan o pag-aari ng CredoLab, kasama ang seguridad ng aming mga produkto at mga serbisyo; kapag kailangan para protektahan ang personal na kaligtasan, pag-aari o iba pang karapatan ng publiko, ng CredoLab o mga kliyente o mga empleyado nito; o kung may kaugnayan sa pagbebenta ng lahat o bahagi ng aming negosyo. Kung kami ay sangkot sa isang pagsasanib, pagbenta o pagkuha ng asset, kami ay susunod sa Patakaran sa Pagkapribadong ito, at ipapaalam sa sinomang apektadong user kung aming ililipat ang anumang personal na data sa ibang partido o kung ang personal na data ay sasaklawin ng ibang patakaran sa pagkapribado bilang resulta nito.

Gaano katagal ninyong itatago ang aking data?

Para isagawa at mapabuti ang paggamit ng mobile application at para ma -update ang mga scorecard ng kredito na ginawa para sa kliyente ng pinansyal na institusyon, aming itatago ang iyong data nang hanggang 3 taon maliban lamang kung hihilingin mo na burahin namin ang iyong data sa mas maagang panahon.

Anong mga karapatan ang mayroon ako sa aking data?

May karapatan kang tanungin kami tungkol sa data na ipinuproseso namin tungkol sa iyo, ang layunin at katangian ng proseso, at magbigay ng impormasyon kung kanino namin ibinabahagi ito. Mayroon klang karapatan na humingi na aming i-update o burahin (palagay na hindi nito maapektuhan ang mga serbisyo na ibinibigay namin sa iyo) ang data na aming kinolekta tungkol sa iyo sa kahit anong oras. Mangyaring tandaan na maaari naming tanggihan ang mga kahilingan na maglalagay sa pagkapribado ng iba sa kapahamakan o kaya naman ay hindi makatwiran o paulit-ulit, o mangangailangan ng napakalaking abala. Maliban na iyong hiniling na aming burahin ang iyong data, mangyaring tandaan na maaaring itago namin ang iyong data matapos na ikaw ay tumigil sa pagiging user (pero karaniwan na itinatago namin ang data nang hindi lalampas sa panahong kailangan ito para sa layunin sa pagkolekta ng data). May karapatan ka asahan kami na protektahan ang iyong data at panatilihin itong ligtas. Ginagawa namin ang aming makakaya para protektahan ang CredoLab at ang aming mga user mula sa hindi walang pahintulot na access o walang pahintulot na alterasyon, pagpapalabas o pagsira sa impormasyon na aming hawak. Kung idedetalye: Kami ay sumusunod sa Patakaran ng Pagkapribado na ito sa lahat ng oras nang may respeto sa lahat ng data na aming kinukolekta mula sa iyo; Nililimitahan namin ang paggamit at pagpapalabas ng iyong data, at sinisiguro namin na kung sinoman ang aming binabahaginan ng mga naturang impormasyon ay pangangalagaan ang impormasyong iyon ayon sa kailangan nitong pagkapribado at seguridad; At aming isinaayos ang mga gawaing pisikal, teknikal, at administratibo na sinasang-ayunan sa industriya upang bantayan at pangalagaan ang impomasyon na aming kinokolekta. May karapatan ka na magsampa ng reklamo sa mga kaugnay na awtoridad ukol sa proteksyon ng data para sa anumang paglabag sa naayong mga batas sa proteksyon ng data.

Ano ang mga pinakabagong pagbabago na inyong ginawa?

May reserba kaming karapatan na baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito sa anumang oras at aming ilalagay ang petsa kung kailang ang pinakahuling pagbabago. Kung mayroong malaking pagbabago, aming iha-highlight ang mga naturang pagbabago at tatangkain namin na direktang ipaalam sa iyo hangga’t maaari. Magtatago rin kami ng mga nakaraang bersyon ng Patakaran sa Pagkapribado na ito sa isang rekord para iyong marepaso.

Pinakabagong mga Pagbabago: Sa aming pinakahuling update, aming nilinaw kung paano namin kinukolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong data, at kung paano namin binibigyan ng pagkakataon ang nais ng mga user at ang mga paraang aming isinasagawa para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga user sa pamamagitan ng aming mga produkto.

Paano ako makikipag-ugnayan sa inyo?

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa patakarang ito o sa alin man sa nasa itaas, mangyaring mag-email sa amin sa privacypolicy@credolab.com. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin sa sulat at ipadala ito saCredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912.

Mayroon pa bang ibang bagay ang kailangan kong malaman?

Maaari kang mag-opt-out sa aming koleksyon, paggamit at pagsisiwalat ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-alis ng aming mga application na CredoApp o Credoapply mula sa iyong mobile device at / o humiling sa amin na tanggalin ang iyong impormasyon.

Kailangan namin ang impormasyon mula sa iyo para maayos naming magawa ang mga nauukol na serbisyo. Ilan o lahat ng mga functionality ng aming serbisyo ay maaaring hindi gumana nang maayos o magamit kung pipiliin mo na hindi magbahagi ng iyong impormasyon sa amin.

Sa paulit- ulit na panahon, ang aming site o mga produkto ay maaaring naglalaman ng mga link na patungo o mula sa mga website o iba pang destinasyon sa labas na pinamamahalaan ng ibang mga partido. Kung iyong sinundan ang isang link patungo sa alinman sa mga destinasyong ito (tulad ng mga offer sa mga tindahan ng mobile app atbp.), mangyaring tandaan na ang mga site na iyon ay may sariling patakaran sa pagkapribado. Kapag ikaw ay naroon sa mga site na iyon, ikaw saklaw ng mga naturang patakaran, at kailangan mong basahin at maunawaan ang mga ito bago ka magbigay ng anumang personal na data sa mga site na iyon.

CredoLab Pte. Ltd.

Patakaran sa Pagkapribado

(Huling na-update: Marso 2020)

Sa CredoLab, mahalaga sa amin na ikaw ay kumportable at ipinagkakatiwala sa amin ang iyong impormasyon kapag ginagamit mo ang mga serbisyo ng CredoLab. Mangyaring magbigay ng ilang sandali na basahin itong Patakaran sa Pagkapribado, upang iyong maunawaan kung ano ang impormasyon na aming kinukolekta, ano ang aming ginagawa dito at bakit.

Bakit mo kinukolekta ang aking data?

Simple lang. Kami ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyo para makatulong sa pagbibigay ng desisyon sa aktwal na oras. Gumagamit kami ng data ng mobile device para makagawa ng alternatibong puntos sa kredito sa pamamagitan ng aming pansariling mobile application (CredoApp) gamit ang lubhang sopistikadong algoritmo at mga prediktibong analitiko. Ibinibigay lamang namin ang puntos na ito kaugnay sa serbisyong pinansyal ng institusyong pinansyal na iyong inaaplayan. Hindi namin ibinabahagi ang iyong alternatibong puntos sa kredito sa ibang tao. Para kalkulahin ang iyong puntos, gumagamit kami ng data na hindi direktang tumutukoy sa iyo. Kung idedetalye, maaari naming gamitin ang nasabing data para gumawa ng mga data profile at magbigay ng hati-hating risk profile, gumawa ng pinagsamang impormasyon na estatistiko, at pabutihin at pamahalaan ang aming mga kasalukuyang produkto at gumawa ng mga bagong produkto. Makasisiguro ka na puprotektahan namin ang impormasyon na aming kinukolekta. Sa pamamagitan nang paggamit ng aming mga produkto o serbisyo, ikaw ay sumasang-ayon sa aming pagkolekta, paggamit, at pagbabahagi ng iyong data ayon sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Maliban kung may tinutukoy na partikular na produkto, lahat ng mga produkto at serbisyo ng CredoLab ay kasama sa Patakaran sa Pagkapribadong ito.

Paano ninyo kinukolekta ang aking data?

Kinukolekta namin ang iyong data kapag iyong i-dinownload ang aming application at pinahintulutan kami na kunin ang iyong digital footprint. Hindi namin gagawin, at hindi kami maaring kumuha ng digital footprint nang walang pahintulot mula sa iyo.

Hindi kami hihingi ng iyong data mula sa mga institusyong pinansyal nang walang pahintulot mula sa iyo at hindi namin kokolektahin o gagamitin ito nang walang pahintulot mula sa iyo. Hihilingin din namin sa iyo na i -click ang buton na nagsasabi na “tumuloy sa pagsusuri ng kredito”, o katulad nito, bago magsimula ng pagsusuri sa puntos sa kredito at/o laban sa panloloko sa iyong mobile phone.

Anong data ang inyong kinukolekta?

Iba’t ibang klase ng data ang aming kinukolekta mula sa iyong smartphone para gawin ang aming mga serbisyo. Papasukin lamang ng mobile application ng CredoLab ang impormasyon sa mobile device matapos kang sumang-ayon sa koleksyon at paggamit nito. Ang impormasyon na ito ay maaaring maglaman ng mga numero ng iyong device ID, numero ng SIM, Kadalasan at kasaysayan ng mga mensaheng SMS, tala ng browser, mga contact, mga kalendaryo, talaan ng application, data ng lokasyon atstorage at, sa ilang mga kaso na inilarawan sa ibaba, ang IP  address  ng iyong aparato.  Maaari mong palitan ang mga nabanggit na pahintulot gamit ang mga setting sa iyong device.

Ia-access lamang namin ang iyong IP address kapag ang iyong pinansyal na institusyon ay nakasuskriba sa solusyon laban sa panloloko (na inaalok ng CredoLab sa ngalan ng Iovation Inc. batay sa kasunduan ng tagabenta). Kapag ang iyong pinansyal na institusyon ay nakasuskriba lamang sa mga serbisyo ng iskor ng kredito, hindi namin ia-acess ang IP address ng iyong aparato. Ang IP address ay ia-access lamang ng isang beses, sa oras na mag-apply ng espesipikong serbisyong pinansyal (utang, credit card, atbp.), at hindi tuloy-tuloy. Ang nakolekta naming impormasyon sa IP address ay katulad ng mga tipo ng impormasyon na nakukuha ng mga karaniwang web analytic tool.

Kinukolekta rin namin ang data para pabutihin ang aming mga serbisyo, kasama ang Advertising ID na may kaugnayan sa iyong device; Internet service provider o mobile network na iyong ginagamit para kumonekta sa aming mga produkto; at impormasyon tungkol sa ibang mga application na maaaring mayroon ka sa iyong device at paano ginagamit ang mga ito (hindi namin papasukin ang mga application na ito).

Kumukolekta ba kayo ng impormasyon na maaaring tumukoy sa akin?

Hindi tulad ng ibang mga kompanya, hindi namin kinukolekta ang iyong pangalan at email address para tukuyin ka. Kinukolekta namin ang ibang impormasyon tungkol sa iyo tulad ng IP  address  at/o numero ng Device ID, kasama na ang Machine ID, IMEI at/o MEID; heograpikong lokasyon na walang tinutukoy na indibidwal na mayroon sa mga media file. Ginagamit namin ang impormasyon na ito upang makita ang mga mapanlinlang na application na galing sa parehong device. Sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, pinuprotektahan namin ang iyong pagkakakilanlan habang pinananatili ang abilidad na kilalanin kung ano ang impormasyon na may kaugnayan sa iyo.

Para protektahan ang iyong pagkakakilanlan, maaaring alisin namin ang mga personal na pagkakakilanlan mula sa impormasyon na aming kinukolekta o iniipon at/o alisin ang personal na data na aming kinukolekta tungkol sa iyo. Halimbawa, kahit na mas gugustuhin namin na makuha ang iyong eksaktong lokasyon para mapaghiwalay ang personal na data, kung aming pagsasamahin ang mga lokasyon ng aming mga user sa isang data set na magsasabi lamang sa amin kung ilang user ang nasa isang partikular na bansa, hindi namin ipapalagay ang pinagsama -samang impormasyon na ito para magkaroon ng personal na pagkakakilanlan.

Ang impormasyon na kinolekta ng aming mobile application ay hindi ipinapadala sa institusyong pinansyal na inaaplayan mo ng serbisyong pinansyal. Ang paggamit ng impormasyon ay ginagawa sa mga ligtas na server ng CredoLab. Ang institusyong pinansyal na iyong pinili ay tumatanggap ng ilang limitadong kalkuladong impormasyon tungkol sa iyo kasama ang mga resulta ng pagsusuri sa iyong kredito. Habang ang impormasyon ay nananatiling tumutukoy sa iyo, hindi nito maaaring suriin ang impormasyon para mapalabas ang orihinal na impormasyong kinulekta.

Ang mga pamamaraang ito ang tumutulong upang mapanatiling ligtas ang impormasyon na ipinadala sa aming mga server at mapanatili ang iyong orihinal na impormasyon sa iyong device.

Habang hindi namin kayang itala ang bawat klase ng data na aming kinukolekta, sinubukan namin ang nasa ibaba para bigyan ka ng pangkalahatang pang-unawa sa kung anong mga klase ng data ang aming kinukolekta at mga halimbawa para makatulong na maunawaan mo ang aming ibig sabihin.

Halimbawa:

• Kinukolekta ng aming mobile application ang impormasyon tungkol sa iyong mga mensahe ng maiikling text sa iyong mobile device at mga mensahe sa e-mail. Gayunpaman at maaaring i-scan ng mobile application ang mga naturang mensahe sa iyong telepono, kinukolekta lamang namin (at ina-upload sa server) ang partikular na limitadong impormasyon tungkol sa bawat mensahe. Halimbawa, maaaring bilangin ng mobile application ang mga mensaheng tinanggap at kung anong oras ito dumating at iakma sa mga nagpadala na may talaan ng mga institusyong Pinansyal. Maaari rin nitong i-scan ang laman ng mga mensahe para sa mga partikular na keyword na nauna nang tinukoy at magbabala kapag laman ng isang mensahe ang mga naturang keyword. Ang impomasyon lamang na ito ang ipinapadala sa aming mga server, at hindi ang mga orihinal na data.

• Maaaring ini-scan at ginagamit ng aming mobile application ang iyong mga contact sa phone book ng iyong mobile device, ang mga pangalan at mga detalye ng contact ay hindi ipinapadala sa aming mga server. Ang impormasyon tulad ng mga numero ng mga contact na nasa phone book ay ipinapadala gayun din ang mga parametro tulad ng “ang porsyento ng SMS na ipinadala sa mga contact kumpara sa mga bagong numero".

• Maaaring ini-scan at ginagamit ng aming mobile application ang talaaan ng iyong mga application tulad ng impormasyon tungkol sa talaan ng mga application na naka-install sa iyong mobile device, kokolektahin lamang namin ang data na may kaugnayan sa pagkakakilanlan at dalas ng paggamit ng mga naturang application pero hindi ang mga aktibidad na iyong ginawa sa alinman sa mga application.

Paano ninyo ginagamit ang aking data?

Ginagamit namin ang iyong data para suriin ang iyong kakayahan at kalagayang pampinansyal para matulungan ang mga Institusyong

Pinansyal na makapagpasya kung pahihintulutan ang pagpapautang o iba pang pinansyal na serbisyo para sa iyo.

Ginagamit din namin ang iyong data para: -

• Kumuha ng pagsusuri sa iyong kakayahang pinansyal kasama ngunit hindi limitado sa isang pagsusuri ng probabilidad na hindi mo mabayaran ang iyong mga obligasyon sa balangkas ng mga kontrata para sa probisyon ng mga serbisyong pinansyal;

• Suriin ang iyong interes sa pagtanggap ng mga serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng mga algoritmo at matematikong pamantayan;

Ang IP address ng iyong aparato ay gagamitin upang makapag-imbestiga at mapigilan ang panloloko, spam, malware, pagnanakaw sa katauhan o iba pang mga hindi otorisadong pag-access, o anumang aktibidad na labag sa batas na kabilang lamang sa solusyon laban sa panloloko.

Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot na tumanggap ng mga kolateral sa advertising at marketing mula sa amin at sa mga institusyong pinansyal kahit anong oras.

Ibinabahagi ba ninyo ang aking data?

Aming ibinabahagi ang resulta sa pagsusuri ng iyong kredito sa institusyong pinansyal na iyong inaaplayan para sa isang serbisyong pinansyal at ang iyong potensyal na pagpayag na makipag-ugnayan nang direkta sa kanila kung hihilingin ng institusyong pinansyal. Ibinabahagi rin namin ang iyong potensyal na pagpayag na makipag-ugnayan nang direkta sa kanila kung hihilingin ng institusyong pinansyal.

Maaari rin naming ibahagi ang iyong data sa mga sumusunod na paraan:

Kapag may pahintulot ng batas o pangangailangan para sa pagtugon sa isang makatwirang legal na proseso; kapag kinailangan upang protektahan at ipaglaban ang mga karapatan o pag-aari ng CredoLab, kasama ang seguridad ng aming mga produkto at mga serbisyo; kapag kailangan para protektahan ang personal na kaligtasan, pag-aari o iba pang karapatan ng publiko, ng CredoLab o mga kliyente o mga empleyado nito; o kung may kaugnayan sa pagbebenta ng lahat o bahagi ng aming negosyo. Kung kami ay sangkot sa isang pagsasanib, pagbenta o pagkuha ng asset, kami ay susunod sa Patakaran sa Pagkapribadong ito, at ipapaalam sa sinomang apektadong user kung aming ililipat ang anumang personal na data sa ibang partido o kung ang personal na data ay sasaklawin ng ibang patakaran sa pagkapribado bilang resulta nito.

Gaano katagal ninyong itatago ang aking data?

Para isagawa at mapabuti ang paggamit ng mobile application at para ma -update ang mga scorecard ng kredito na ginawa para sa kliyente ng pinansyal na institusyon, aming itatago ang iyong data nang hanggang 3 taon maliban lamang kung hihilingin mo na burahin namin ang iyong data sa mas maagang panahon.

Anong mga karapatan ang mayroon ako sa aking data?

May karapatan kang tanungin kami tungkol sa data na ipinuproseso namin tungkol sa iyo, ang layunin at katangian ng proseso, at magbigay ng impormasyon kung kanino namin ibinabahagi ito. Mayroon klang karapatan na humingi na aming i-update o burahin (palagay na hindi nito maapektuhan ang mga serbisyo na ibinibigay namin sa iyo) ang data na aming kinolekta tungkol sa iyo sa kahit anong oras. Mangyaring tandaan na maaari naming tanggihan ang mga kahilingan na maglalagay sa pagkapribado ng iba sa kapahamakan o kaya naman ay hindi makatwiran o paulit-ulit, o mangangailangan ng napakalaking abala. Maliban na iyong hiniling na aming burahin ang iyong data, mangyaring tandaan na maaaring itago namin ang iyong data matapos na ikaw ay tumigil sa pagiging user (pero karaniwan na itinatago namin ang data nang hindi lalampas sa panahong kailangan ito para sa layunin sa pagkolekta ng data). May karapatan ka asahan kami na protektahan ang iyong data at panatilihin itong ligtas. Ginagawa namin ang aming makakaya para protektahan ang CredoLab at ang aming mga user mula sa hindi walang pahintulot na access o walang pahintulot na alterasyon, pagpapalabas o pagsira sa impormasyon na aming hawak. Kung idedetalye: Kami ay sumusunod sa Patakaran ng Pagkapribado na ito sa lahat ng oras nang may respeto sa lahat ng data na aming kinukolekta mula sa iyo; Nililimitahan namin ang paggamit at pagpapalabas ng iyong data, at sinisiguro namin na kung sinoman ang aming binabahaginan ng mga naturang impormasyon ay pangangalagaan ang impormasyong iyon ayon sa kailangan nitong pagkapribado at seguridad; At aming isinaayos ang mga gawaing pisikal, teknikal, at administratibo na sinasang-ayunan sa industriya upang bantayan at pangalagaan ang impomasyon na aming kinokolekta. May karapatan ka na magsampa ng reklamo sa mga kaugnay na awtoridad ukol sa proteksyon ng data para sa anumang paglabag sa naayong mga batas sa proteksyon ng data.

Ano ang mga pinakabagong pagbabago na inyong ginawa?

May reserba kaming karapatan na baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito sa anumang oras at aming ilalagay ang petsa kung kailang ang pinakahuling pagbabago. Kung mayroong malaking pagbabago, aming iha-highlight ang mga naturang pagbabago at tatangkain namin na direktang ipaalam sa iyo hangga’t maaari. Magtatago rin kami ng mga nakaraang bersyon ng Patakaran sa Pagkapribado na ito sa isang rekord para iyong marepaso.

Pinakabagong mga Pagbabago: Sa aming pinakahuling update, aming nilinaw kung paano namin kinukolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong data, at kung paano namin binibigyan ng pagkakataon ang nais ng mga user at ang mga paraang aming isinasagawa para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga user sa pamamagitan ng aming mga produkto.

Paano ako makikipag-ugnayan sa inyo?

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa patakarang ito o sa alin man sa nasa itaas, mangyaring mag-email sa amin sa privacypolicy@credolab.com. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin sa sulat at ipadala ito saCredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912.

Mayroon pa bang ibang bagay ang kailangan kong malaman?

Maaari kang mag-opt-out sa aming koleksyon, paggamit at pagsisiwalat ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-alis ng aming mga application na CredoApp o Credoapply mula sa iyong mobile device at / o humiling sa amin na tanggalin ang iyong impormasyon.

Kailangan namin ang impormasyon mula sa iyo para maayos naming magawa ang mga nauukol na serbisyo. Ilan o lahat ng mga functionality ng aming serbisyo ay maaaring hindi gumana nang maayos o magamit kung pipiliin mo na hindi magbahagi ng iyong impormasyon sa amin.

Sa paulit- ulit na panahon, ang aming site o mga produkto ay maaaring naglalaman ng mga link na patungo o mula sa mga website o iba pang destinasyon sa labas na pinamamahalaan ng ibang mga partido. Kung iyong sinundan ang isang link patungo sa alinman sa mga destinasyong ito (tulad ng mga offer sa mga tindahan ng mobile app atbp.), mangyaring tandaan na ang mga site na iyon ay may sariling patakaran sa pagkapribado. Kapag ikaw ay naroon sa mga site na iyon, ikaw saklaw ng mga naturang patakaran, at kailangan mong basahin at maunawaan ang mga ito bago ka magbigay ng anumang personal na data sa mga site na iyon.