End User License Agreements (EULA)

Vietnam

Here you will find our EULAs. If you have any further queries please head over to our FAQ section or contact us.

Other EULAs

Thỏa thuận người dùng cho việc sử dụng ứng dụng di động CredoApp

Phiên bản 1, sửa đổi ngày 7 tháng 10 năm 2018

Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là "Thỏa thuận") quy định mối quan hệ giữa CredoLab Pte. Ltd.,

một pháp nhân đăng ký tại Singapore (sau đây gọi là "CredoLab” hoặc "chúng tôi" khi thích hợp) và bạn,

Người dùng cuối của Ứng dụng di động CredoApp (sau đây gọi là "Ứng dụng di động”), từng bên gọi là

"Bên"và cùng nhau là "Các bên".

Bằng việc tải xuống và cài đặt Ứng dụng di động này trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị di

động khác của bạn ("Thiết bị di động") và bắt đầu sử dụng các ứng dụng di động, bạn xác nhận rằng bạn

đã đọc đầy đủ, hiểu rõ Thỏa thuận dưới đây, đồng ý và chấp nhận một cách vô điều kiện tất cả các điều khoản

của Thỏa thuận một cách vô điều kiện, cam kết tuân thủ và chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm Thỏa thuận.

Quyền sử dụng Ứng dụng di động này chỉ được cung cấp cho bạn sau khi bạn đã đọc và chấp nhận các điều

khoản của Thỏa thuận này và các Tài liệu liên quan một cách vô điều kiện. Các Phụ lục của Thỏa thuận có

thể bổ sung các điều khoản và Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi có thể được đặng tại

https://www.credolab.com/privacy-policy tạo thành "Tài liệu liên quan".

Bạn không thể bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng Ứng dụng di động này trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc

từ chối chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận hoặc một trong các Tài liệu liên quan.

Việc bạn bắt đầu sử dụng Ứng dụng di động này trên Thiết bị di động của bạn có nghĩa là bạn chấp nhận

Thỏa thuận và các Tài liệu liên quan và chấp nhận các điều khoản của chúng. Tương tự, việc bạn tiếp tục sử

dụng Ứng dụng di động này trên thiết bị di động của bạn sau khi có bất kỳ hoạt động cập nhật các điều khoản

của Thỏa thuận này và/hoặc Tài liệu liên quan có nghĩa là bạn đã chấp nhận phiên bản cập nhật của Thỏa

thuận và Tài liệu liên quan.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản cập nhật nào của Thỏa thuận và hoặc Tài liệu

liên quan, (nếu thích hợp), hoặc nếu trong tương lai bạn quyết định không muốn tuân theo bất kỳ điều khoản

nào trong Thỏa thuận hoặc trong Tài liệu liên quan, thì bạn có thể gỡ cài đặt Ứng dụng di động này.

1. Điều khoản và định nghĩa

Các thuật ngữ được sử dụng trong Thỏa thuận này có ý nghĩa sau:

“Bạn" hoặc "Người dùng" là cá nhân hành động theo sở thích riêng của mình và sở hữu năng lực pháp lý

cần thiết để sử dụng Ứng dụng di động này và để ký kết và thực thi Thỏa thuận này.

“Lãnh thổ" có nghĩa là lãnh thổ nêu trong Phần 1(a) của Phụ lục.

“Các tổ chức tài chính" là những người cung cấp dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật có hiệu lực

tại Lãnh thổ, cũng như các trung gian trong thị trường dịch vụ tài chính trong Lãnh thổ, bao gồm các ngân

hàng không mất tính tổng quát, tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính vi mô, nhà môi giới tín dụng và các

thực thể tương tự khác.

2. Chủ thể của Thỏa thuận

2.1. Theo Thỏa thuận này, CredoLab cung cấp cho Người dùng quyền cài đặt và sử dụng một bản sao Ứng

dụng di động trên một Thiết bị di động của Người dùng theo các điều khoản sau: -

(a) một giấy phép đơn giản (không độc quyền) để chỉ sử dụng trong Lãnh thổ được chỉ định trong Thỏa

thuận, miễn là Người dùng đáp ứng các điều kiện trong Thỏa thuận này và các Tài liệu liên quan;

(b) chỉ trên một Thiết bị di động của Người dùng có các đặc tính kỹ thuật cần thiết và quyền sử dụng

Ứng dụng di động được cài đặt theo cách này phù hợp với chức năng của ứng dụng được quy

định tại khoản 3 của Thỏa thuận. Bạn cũng có quyền tải xuống và cài đặt các bản cập nhật và

phiên bản nâng cấp có sẵn của Ứng dụng di động bất cứ lúc nào cho Thiết bị di động của bạn

trong các cửa hàng phần mềm được ủy quyền, bao gồm trên Google Play và trong Apple Store;

(c) giấy phép không độc quyền được cấp cho bạn để sử dụng Ứng dụng di động này là chỉ được sử

dụng cho mục đích cá nhân. Người dùng không có quyền sử dụng Ứng dụng di động cho mục

đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn, cung cấp các dịch vụ cho bên thứ ba;

(d) Bằng việc sử dụng Ứng dụng di động này trên Thiết bị di động của bạn, bạn đồng ý và thừa nhận

rằng Thiết bị di động thuộc sở hữu của bạn và bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và không

được sử dụng để lưu trữ và chuyển thông tin thuộc sở hữu của bạn hoặc pháp nhân khác và có

thể tạo thành thông tin truy cập hạn chế, bao gồm bí mật thương mại của chủ lao động của bạn

hoặc pháp nhân khác, tương ứng;

(e) Bạn không có quyền chuyển nhượng quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận cho bên

thứ ba và bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng di động này trên thiết bị di động của mình;

(f) Người dùng không có quyền thực hiện các hành động có thể dẫn đến việc vi phạm hoặc sự cố của

Ứng dụng di động, cũng như không được điều tra đối tượng hoặc mã chương trình, biên dịch

ngược, tháo rời Ứng dụng di động này để chiếm quyền truy cập vào thông tin về các thuật toán

và phương pháp được CredoLab sử dụng và bí mật thương mại cấu thành của mình. Người

dùng cũng không có quyền sửa đổi Ứng dụng di động này hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa

trên Ứng dụng di động hoặc các bộ phận của nó;

(g) Trong trường hợp sử dụng Ứng dụng di động theo cách không được cung cấp hoặc bị cấm một

cách rõ ràng theo Thỏa thuận này hoặc các Phụ lục áp dụng, Người dùng cam kết hoàn trả

CredoLab, cho Người dùng khác và bên thứ ba khác bất kỳ tổn thất nào liên quan đến hành động

của Người dùng, kể cả từ việc vi phạm Thỏa thuận này, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác.

CÁC HÀNH ĐỘNG SAU LÀ CĂN CỨ VÔ ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC KẾT THÚC NGAY LẬP TỨC

THỎA THUẬN NÀY.

2.2. Thỏa thuận này thiết lập các điều kiện chung cho việc sử dụng Ứng dụng di động. Các tài liệu liên quan

cùng với Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và CredoLab, các điều khoản

ràng buộc về mặt pháp lý đối với Người dùng, và là bắt buộc phải chấp nhận và thực thi bởi Người

dùng để bắt đầu và tiếp tục sử dụng Ứng dụng di động này.

2.3. Trừ khi có quy định khác theo Thỏa thuận này hoặc Phụ lục áp dụng, quyền sử dụng Ứng dụng di động

được cấp cho Người dùng là miễn phí.

2.4 CredoLab đồng ý bị ràng buộc bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được nêu trong Phần 1(b) của

Phụ lục.

3. Thu thập và xử lý dữ liệu

3.1 Người dùng đồng ý rằng Ứng dụng di động này có thể truy cập và xử lý bất kỳ thông tin nào trên Thiết bị

di động của Người dùng theo quyết định riêng của CredoLab, có thể được sử dụng một cách hiệu quả

trong việc đánh giá khả năng thanh toán của và/hoặc đánh giá sự quan tâm của Người dùng trong việc

nhận các dịch vụ tài chính, miễn là thông tin không được tiết lộ cho CredoLab mà không có sự đồng ý

của Người dùng.

3.2 Các loại thông tin mà Ứng dụng di động này có thể xử lý theo Điều 3.1 nêu trên bao gồm nhưng không

giới hạn ở số ID thiết bị, lịch sử cuộc gọi, lịch sử SMS, lịch sử trình duyệt, danh bạ, lịch, danh sách ứng

dụng, dữ liệu vị trí và bộ nhớ của người dùng. Các loại thông tin như vậy luôn được xử lý theo một cách

hài hòa và không có dữ liệu nhận dạng cá nhân nào rời khỏi Thiết bị di động của Người dùng.

3.3. Người dùng đồng ý rằng thông tin được thu thập và xử lý theo Điều 3.1 sẽ được sử dụng để đánh giá

khả năng thanh toán và mối quan tâm của Người dùng trong việc nhận các dịch vụ tài chính. Người

dùng đồng ý rằng việc đánh giá đó, không phải là dữ liệu cơ bản, sẽ được tiết lộ cho tổ chức tài chính

mà Người dùng đã đăng ký dịch vụ tài chính theo Chính sách quyền riêng tư của họ như được cập nhật

theo thời gian.

3.4 CredoLab trung thực tính toán khả năng thanh toán của người dùng và mối quan tâm trong việc nhận các

dịch vụ tài chính phù hợp với phương pháp độc quyền của mình. Tuy nhiên, CredoLab không cung cấp

dịch vụ tài chính, và quyết định cung cấp dịch vụ tài chính được thực hiện bởi tổ chức tài chính có liên

quan, Credo sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp quyết định của tổ chức tài chính phê

duyệt hoặc từ chối bất kỳ hỗ trợ tài chính nào hoặc dịch vụ do Người dùng yêu cầu.

4. Bản cập nhật

4.1. Thỉnh thoảng, CredoLab có thể phát triển và cung cấp cho người dùng các bản cập nhật cho Ứng dụng

di động cho phép cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp và tính chính xác của các ước

tính nhận được. CredoLab bảo lưu quyền không hỗ trợ các phiên bản lỗi thời của Ứng dụng di động

miễn là người dùng được thông báo ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi kết thúc hỗ trợ. NGƯỜI DÙNG

XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG † RẰNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG TỪ CHỐI CÀI ĐẶT VÀ SỬ

DỤNG BẢN CẬP NHẬT DO CREDOLAB CUNG CẤP, THÌ VIỆC HỖ TRỢ PHIÊN BẢN ỨNG DỤNG

CỦA NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BỊ CHẤM DỨT VÀ VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

NÀY CHO CÁC MỤC ĐÍCH THEO DỰ ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC, VÌ NGƯỜI DÙNG

SẼ ĐƯỢC CREDOLAB THÔNG BÁO THEO CÁCH QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY.

4.2 Khi cài đặt các bản cập nhật cho Ứng dụng di động này, các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc các Tài

liệu liên quan có thể thay đổi, vì Người dùng sẽ được thông báo hợp lệ và kịp thời. VIỆC CÀI ĐẶT VÀ

SỬ DỤNG CÁC BẢN CẬP CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀY NGHĨA LÀ NGƯỜI DÙNG CHẤP NHẬN

VÀ ĐỒNG † VÔ ĐIỀU KIỆN MỌI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ÁP

DỤNG CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀY TRONG PHIÊN BẢN ĐƯỢC CẬP NHẬT.

5. Các biện pháp bảo vệ

5.1 Credolab sẽ truy cập vào dữ liệu Người dùng và bảo vệ dữ liệu ẩn danh đã nêu theo bất kỳ biện pháp bảo

vệ nào được nêu trong Chính sách quyền riêng tư.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

6.1. CredoLab không chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành động phi pháp và các hành động khác của

Người dùng hoặc bên thứ ba, nếu như là kết quả, có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu ẩn danh đã

nêu và thông tin về Người dùng chứa trong Thiết bị di động của họ.

6.2. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng di động không đảm bảo cho người dùng

việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính với các Tổ chức tài chính, cũng như đảm bảo việc cung

cấp cho Người dùng các điều kiện nâng cao hoặc đặc biệt để ký kết những hợp đồng như vậy. Việc

thông qua quyết định cuối cùng về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tài chính với Người dùng trên

cơ sở dữ liệu nhận được từ CredoLab được người dùng chấp nhận theo ý muốn của họ và theo sở

thích của họ. CredoLab không chịu trách nhiệm đối với Người dùng trong việc có thể bị bên thứ ba từ

chối - Các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính cho Người dùng, cũng như hiển thị hoặc cung

cấp các dịch vụ tài chính theo các điều khoản không hoàn toàn tương ứng với kỳ vọng chủ quan của

Người dùng.

6.3. Việc đánh giá khả năng thanh toán của Người dùng, cũng như đánh giá mối quan tâm của Người dùng

trong việc nhận các dịch vụ tài chính tại bất kỳ lúc nào trong quá trình sử dụng Ứng dụng di động, là

hoàn toàn tự động. CredoLab không đảm bảo cho Người dùng nhận bất kỳ kết quả đánh giá khả năng

thanh toán cụ thể nào và không chịu trách nhiệm về kết quả thu được bất kỳ lúc nào trong quá trình sử

dụng Ứng dụng di động.

6.4. Người dùng hiểu và đồng ý rằng Ứng dụng di động được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". CredoLab

không đảm bảo kết quả của việc sử dụng ứng dụng, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận

này. CredoLab cũng không đảm bảo rằng Ứng dụng di động sẽ hoạt động liên tục, không có lỗi kỹ thuật

và lỗi, và kết quả của sản phẩm sẽ đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng chủ quan của Người dùng.

6.5. CredoLab không chịu trách nhiệm về hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc sử dụng hoặc không có

khả năng sử dụng Ứng dụng di động cũng như thiệt hại gây ra cho Người dùng hoặc bên thứ ba do

việc sử dụng, không sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Ứng dụng di động hoặc từng chức năng

của ứng dụng, bao gồm do các lỗi có thể xảy ra trong Ứng dụng di động. CredoLab không chịu trách

nhiệm cho các thiệt hại do hậu quả, chẳng hạn như lợi nhuận bị mất hoặc các thiệt hại gián tiếp khác

liên quan đến việc Người dùng sử dụng Ứng dụng.

6.6. Các bên được miễn trách nhiệm thực hiện đầy đủ hoặc một phần các nghĩa vụ theo Thỏa thuận, nếu

việc không thực hiện đó là kết quả của các trường hợp bất khả kháng ngoài sự kiểm soát hợp lý của

Các bên (bất khả kháng), bao gồm các hành động nghiêm cấm của chính quyền, trục trặc trong mạng

viễn thông và mạng lưới điện, chương trình, cũng như hành vi không công bằng của bên thứ ba nhằm

mục đích truy cập trái phép hoặc vô hiệu hóa phần mềm và/hoặc thiết bị phần mềm CredoLab hoặc

Người dùng.

7. Thông báo

7.1. Người dùng đồng ý và chấp nhận rằng CredoLab gửi cho người dùng tất cả các thông báo quan trọng

trong việc thực thi Thỏa thuận này dưới dạng điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở dạng thông

báo đẩy trên Thiết bị di động.

7.2. Trừ khi có quy định khác theo Thỏa thuận này, tất cả các sự kiện hoặc hành động quan trọng về mặt

pháp lý sẽ được thông báo cho Người dùng ít nhất 10 ngày trước ngày xảy ra sự kiện pháp lý có liên

quan hoặc việc phạm phải của một hành động.

8. Thời hạn, sửa đổi và chấm dứt Thỏa thuận.

8.1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ khi bạn tải xuống và cài đặt Ứng dụng di động trên Thiết bị di động

của mình.

8.2. CredoLab có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, thay đổi hoặc bổ sung vào Thỏa thuận hoặc Các tài liệu

liên quan trong đó CredoLab phải thông báo cho Người dùng ít nhất 10 (mười) ngày trước khi các thay

đổi hoặc bổ sung đó có hiệu lực.

8.3. Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách xóa Ứng dụng di động khỏi

Thiết bị di động. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả các quyền được cấp cho Người dùng sẽ chấm

dứt ngay lập tức. Tuy nhiên, CredoLab có thể tiếp tục sử dụng thông tin ngoài thiết bị được gửi đến để

triển khai và cải thiện chức năng của Ứng dụng di động, trong khoảng thời gian tối đa là [ba] năm, trừ

khi Người dùng yêu cầu CredoLab xóa thông tin của họ tại một ngày trước đó.

8.4. CredoLab có quyền đơn phương từ chối thực hiện Thỏa thuận và chấm dứt hỗ trợ Ứng dụng di động

của Người dùng trong các trường hợp quy định tại Khoản 2.1(g) hoặc 4.2 của Thỏa thuận, và trong

trường hợp Người dùng từ chối cấp quyền truy cập vào bất kỳ nguồn dữ liệu quan trọng nào như quy

định tại Khoản 3.2 của Thỏa thuận này. Ngoài ra, CredoLab có quyền đơn phương từ chối thực hiện

Thỏa thuận và chấm dứt hỗ trợ bản sao Ứng dụng di động của Người Dùng trong trường Người dùng

vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Tài liệu liên quan.

9. Quy định cuối cùng

9.1. Nếu một hoặc nhiều điều khoản của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ theo quy trình đã được thiết

lập phù hợp với hành vi tư pháp đã có hiệu lực, thì các điều khoản còn lại của Thỏa thuận vẫn có hiệu

lực và các Bên sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo cách thức phù hợp nhất với ý định của

Các bên tại thời điểm ký kết hoặc sửa đổi Thỏa thuận này.

9.2. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp và các điều khoản bổ sung có liên quan

được nêu trong Phần 1(a) của Phụ lục.

9.3 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này,

không Bên nào sẽ theo đuổi bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào trừ khi Các bên đã có những

nỗ lực hợp lý để giải quyết điều tương tự thông qua hòa giải theo các quy tắc được nêu trong Phần 2

của Phụ lục. Nếu không thể giải quyết tranh chấp giữa các Bên bằng hòa giải trong vòng sáu mươi

(60) ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản của một Bên từ Bên kia, một trong hai

Bên có thể bắt đầu thủ tục pháp lý tại tòa như được nêu trong Phần 1(a) của Phụ lục.

10. Tham chiếu đến các Phụ lục hiện có của Thỏa thuận

Quy định về việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tham chiếu đến các phiên bản trước của Thỏa thuận và các tài liệu liên quan

Phụ lục

Đối với người dùng ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phần 1(a)

Lãnh thổ có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh

từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ chịu sự xét xử của tòa án Việt Nam.

Phần 1(b)

Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ là Bộ luật dân sự (số 91/2015/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 24

tháng 11 năm 2015), Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 29

tháng 6 năm 2006), Luật An ninh thông tin mạng (Luật số 86/2015/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 19

tháng 11 năm 2015) và các luật và quy định khác, nếu có.

Phần 2

Người dùng có quyền yêu cầu CredoLab về dữ liệu mà CredoLab xử lý về Người dùng, mục đích và bản

chất của quá trình xử lý và cung cấp thông tin về người mà chúng tôi chia sẻ với họ. Người dùng có quyền

yêu cầu CredoLab cập nhật hoặc xóa (giả định rằng điều này không ảnh hưởng đến các dịch vụ mà

CredoLab cung cấp cho Người dùng) dữ liệu của Người dùng bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng CredoLab có

thể từ chối các yêu cầu gây rủi ro cho quyền riêng tư của người khác hoặc không hợp lý hoặc lặp đi lặp lại,

hoặc sẽ cần phải có nỗ lực không cân xứng. Trừ khi Người dùng yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của họ, xin

lưu ý rằng CredoLab có thể lưu giữ dữ liệu của Người dùng sau khi Người dùng ngừng sử dụng (nhưng

CredoLab thường lưu giữ dữ liệu của Người dùng không dài hơn mức cần thiết một cách hợp lý theo mục

đích cụ thể mà dữ liệu dược thu thập là gì và trong mọi trương hợp, không quá 3 năm. Người dùng có

quyền mong đợi CredoLab bảo vệ dữ liệu của người dùng và giữ an toàn cho dữ liệu. CredoLab làm việc

chăm chỉ để bảo vệ CredoLab và người dùng của mình khỏi bị truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết

lộ hoặc phá hủy thông tin mà CredoLab nắm giữ. Cụ thể: CredoLab tuân theo Thỏa thuận này và Chính

sách quyền riêng tư của mình mọi lúc đối với tất cả dữ liệu mà CredoLab thu thập từ Người dùng; CredoLab

giới hạn việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu của Người dùng và làm việc để đảm bảo rằng bất kỳ ai mà CredoLab

chia sẻ thông tin đó sẽ xử lý thông tin đó với quyền riêng tư và khả năng bảo mật mà nó đáng được nhận;

và CredoLab đã đưa ra các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý được chấp nhận trong ngành để bảo vệ

và bảo mật thông tin thu thập được.

Phần 3

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều nào ở trên, vui lòng gửi email cho chúng

tôi đến địa chỉ privacypolicy@credolab.com.

Bạn cũng có thể gửi thư theo đường bưu điện cho chúng tôi đến: CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower,

168 Robinson Road, Singapore 068912.